Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

1/2021 Neuveď nás v pokušení

Editorial ― 5

téma
Proč Bůh zkoušel Abraháma? Četba 22. kapitoly knihy Genesis „zdola“
KONRAD SCHMID ― 11

Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého — pohled biblistiky
ANGELO SCARANO ― 22

Spásné pokušení. Órigenovská interpretace šesté prosby otčenáše
LORENZO PERRONE ― 38

Význam zřeknutí se ďábla ve spojení se křtem
DAVID VOPŘADA ― 46

Jak byl Kristus pokoušen? Gnómická vůle u Maxima Vyznavače
BERNARD POTTIER ― 57

Mluvte, abyste neupadli do pokušení. Pokušení, boj a řeč v křesťanské zkušenosti spásy podle Michela Foucaulta
BAPTISTE MILANI ― 71

„Pamatuj, že jsi tam proto, abys ho mátl.“ Pokušení v Lewisových Radách zkušeného ďábla
BARBORA ŠMEJDOVÁ ― 87

Embolismus a doxologie
RADEK TICHÝ ― 98

recenze
Proč dnes číst Tertuliánův traktát O modlitbě z 3. století?
JANA MAROSZOVÁ ― 109

Abstracts ― 114

 

99 Kč

3/2020 Hranice

Editorial (233–234)

Paul Victor Desabres, Několik myšlenek o slově "hranice" ve vybraných evropských jazycích (237–248)

Hans Schelkshorn, Posedlost překračováním hranic. Ke krizy moderny (249–259)

Jochen Sautermeister, Optimalizování bez hranic? Human enhancement a "homo deus" (260–270)

Petr Macek, Ctnost nacionalismu? (Křesťanská) reflexe fenoménu národních hranic (271–285)

Pavel Frývaldský, Překročení konečnosti. Bernhard Welte a Romano Guardini k hraničnímu fenoménu nicoty (286–302)

Jan Hojda, "Jen z lásky žít." Hranice nicoty jako vnitřní moment křesťanské víry (303–318)

Robert Svatoň - Barbora Šmejdová, Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr (319–333)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a problematika veřejného konsensu (337–349)

 

99 Kč

4/2020 Andělé a démoni

Editorial (359–360)

Joseph Ratzinger, Sbohem, satane? (363–370)

Vojtěch Brož, Ježíš, andělé a démoni v novozákonních evangeliích (371–394)

Heinrich Schlier, Mocnosti a síly podle Nového zákona (395–408)

Angelo Amato, Démonologie - tradice a vývoj dogmatu (409–436)

Serge-Thomas Bonino, Jak se z anděla stane démon (437–458)

 

99 Kč

2/2020 Autorita a moc

Editorial (119–121)

Angelo Scarano, Moc a autorita v Ježíšově pojetí (125–137)

Pavel Ambros, Na cestě k post-klerikální církvi: tajemství Kristova kněžství v Božím lidu - pastoračně-spirituální poznámky (138–163)

Novotný, Vojtěch, Klerikalismus (164–178)

Barbora Šmejdová, Autorita, moc a ženy v katolické církvi. Sonda do tématu na základě díla H. U. von Balthasara a Adrienne von Speyr (180–192)

Karel Sládek, Zneužití autority a moci v pomáhajících profesích a v církvi (193–205)

František Radkovský - Karel Sládek, S otevřeným srdcem přijmout a pochopit. S biskupem Františkem Radkovským rozmlouval Karel Sládek (76–79)

Ondřej Koupil - Jan Šlégr, Český liturgický překlad (1) (215–225)

 

99 Kč

1/2020 Odpusť nám naše viny

Editorial (5–7)

Robert Vorholt, Odpusť nám naše viny. Odpuštění ve světle modlitby Otče náš (11–20)

David Vopřada, Prosba "Odpusť nám naše viny" v latinské patristice (21–36)

Philippe Lefebvre, Dluhy a dlužníci, tak drahá slova - ekonomický slovník v Bibli (37–47)

Gary A. Anderson, Odpusť nám naše dluhy (48–58)

Georg Braulik, "Vždyť tys přece náš Otce! ‘Náš vykupitel‘ je tvoje dávné jméno." Jak Izrael jakožto lid prosí o odpuštění své viny (59–75)

František X. Halas, Omluvy za historické viny církve ve světle nauky o odpuštění hříchů (76–79)

Anton Štrukelj, Očištění paměti (80–87)

Bertram Stubenrauch, Hřích - vina - odpuštění. Nástin nauky o vykoupení (88–97)

Michael Edwards, (Málo) četná slova (98–107)

Hans Bender, Forgive me (108–110)

 

99 Kč

4/2019 Andělé

Editorial (309–311)

Henri Cazelles, Biblické základy teologie andělů (315–329)

Angelo Amato, Angelologie v tradici církve (330–357)

Serge-Thomas Bonino, Jak se dnes klade otázka ohledně existence andělů? (358–388)

Carlo Rocchetta, Teologie andělů (389–419)

 

99 Kč