4/2015: Chudí

Editorial (5–6)

Pierre Coulange, Bůh má privilegium vidět chudé (7–16)

Vojtěch Brož, Chudoba v Bibli - od prokletí k blahoslavenství (17–42)

Olivier Boulnois, Nejvyšší chudoba: Františkánská zkušenost, výzva k zamyšlení? (43–57)

Jan Hojda, Chudý před Bohem a chudý v Bohu: "Nepřiměřená" láska Boha k člověku a jjeí trinitární základ (58–68)

Gerhard Ludwig Müller, Chudoba je pro církev výzvou: Souvislost soteriologie a etiky (70–75)

Karel Sládek, Chudí v "zelené ecyklice" Laudato si´papeže Františka (75–87)

Jaroslav Brož, Kristovo smýšlení: ponížení jako cesta k vyvýšení (Flp 2, 6–11) (88–99)

 

79 Kč

3/2015: Kenoze: moc v bezmoci

Editorial (5–7)

Pavel Frývaldský, Tajemství Boží pokory v teologii Romana Guardiniho (8–29)

Werner Löser, Poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2, 8). Teologie kenoze v myšlení Hans Urs von Balthasara (30–43)

Peter Henrici, Dialektika, nebo láska. Filosofické pojetí stvoření světa jako kenoze (44–53)

Gisbert Greshake, Misie a kenoze. Základní myšlenka Alberta Peyriguéra (54–61)

José Granados, K teologii trpícího těla (62–81)

Radek Martinek, Kenoze obřadnosti. Koncilní papežská berla - férula a Druhý vatikánský koncil (82–96)

 

79 Kč

2/2015: Vnitřní modlitba

Editorial (5–10)

Hans Urs von Balthasar, Křesťanská modlitba je odlišná (11–16)

Jean DaniélouModlitba a Trojice (17–24)

André Louf,Liturgie vnější a vnitřní  (25–32)

Antonio Sicari, Aktuálnost jednoho dokumentu. Nad listem Kongregace pro nauku víry Orationis formas (1989)(33–36)

Angelo Scola, Modlitba, nejvyšší vyjádření lidské svobody (37–43)

Pavel Vojtěch Kohut, "Marie a Marta musejí kráčet spolu" (7H 4, 12). Vztah života a vnitřní modlitby v nauce svaté Terezie z Ávily (44–60)

Adrienne von Speyr, Láska v modlitbě (61–65)

Zuzana Holasová – Marie Ventová, Ve vnitřní modlitbě nalézáme svůj osobní vztah k Bohu. Rozhovor o vnitřní modlitbě (66–71)

Vojtěch Novotný, (Ne)vyslyšená modlitba (72–83)

 

79 Kč

1/2015: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Editorial (5)

Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně (8–21)

Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Ježíšova učení (22–33)

Jean-Pierre Batut, Modlit se k Otci  skrze Syna v Duchu: Úvahy o specifičnosti křesťanské modlitby (34–50)

Jean-Robert Armogathe, "Otec, který je na nebesích" a "Otec na výsosti": Židovské liturgické pozadí modlitby Páně (51–58)

Pavel Vojtěch Kohut, "Otec ve skyrtosti" (Mt 6,6.18): Křesťanská zkušenost neuchopitelné blízkosti Otce v evangeliích (59–73)

Pierguseppe Bernardi, Trinitární hypostaze Otce: Jak je možné vidět Neviditelného? (74–91)

Josef Bartoň, Česká tvář modlitby Páně (92–101)

 

79 Kč

4/2014: Teologie a umění

Editorial

J. W. Goethe, Karel Čapek, Umění mimo dobro a zlo? Pohledy básníků (12–22)

Jana Maroszová, "Z lásky jen slovo tu přebývá" aneb O chlebě života (podruhé a jinak) (23–45)

Barbora Hojdová, Proměna člověka v lásce jako paralela vrůstání do Krista. Interpretace prózy Květy Legátové Jozova Hanule (46–60)

Jan Hojda, Teologická četba literatury - cesta víry k člověku (61–70)

Kateřina Kočí, Role umění v biblické interpretaci (71–83)

Vojtěch Janšta, Svatost a světci - (ne)ekumenické téma? (84–95)

Enzo Bianchi, Karel Sládek, Komunita v Bose: mnišství stále inspirující. Rozhovor s převorem Enzem Bianchim (96–110)

Abstracts

79 Kč

3/2014: Ecclesiam unam

3-2014Editorial

Robert Svatoň, Jedna církev a její jednota (8–27)

Kurt kardinál Koch, Jednota církve v ekumenické perspektivě (28–41)

Roberto Repole, Církev, zárodek jednoty (42–54)

Christian Stoll, Petr v rámci celku. H. U. von Balthasar o postavení Petra v catholice (55–61)

Jan-Heiner Tück, Primát společenství. Od Benedikta XVI. k Františkovi. Úvahy o Petrově službě ve třetím tisíciletí (62–78)

Emmanuel Lanne, Východní katolické církve – most nebo zeď mezi pravoslavnými a katolickými církvemi (79–85)

Karl-Heinz Menke, Svár ostrých kontroverzí. Závěrečná mariologická kapitola koncilní konstituce o církvi Lumen gentium (86–102)

 

Abstracts

79 Kč