Autorský rejstřík
Vše na jednom místě

Autorský rejstřík

Albus, Michael

Duch a oheň. Rozhovor s Hans Urs von Balthasarem (2, 1998, 180–197)

Aldana, Ricardo

„Slovo Boží není spoutáno“ (2 Tim 2,9) (3, 2007, 318–330)

Altrichter, Michal

Putující celek. Svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“ (3, 2003, 188–200)

Srdce - smyslupné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed? (4, 2016, 35–51)

Papež učitelem díky jedinému Učiteli (4, 2018, 38-51)

Amato, Angelo

Kristologický obsah deklarace Dominus Iesus (3–4, 2000, 390–393)

Beatifikační a kanonizační procesy. Kritéria, průběh, význam (4, 2013, 48–58)

Angelologie v tradici církve (4, 2019, 330–357)

Démonologie - tradice a vývoj dogmatu (4, 2020, 409–436)

Ambaum, Jan

Milosrdenství a odpuštění hříchů (1–2, 2013, 88–93)

Ambros, Pavel

Na cestě k post-klerikální církvi: tajemství Kristova kněžství v Božím lidu - pastoračně-spirituální poznámky (2, 2020, 138–163)

Anderson, Gary A.

Odpusť nám naše dluhy (1, 2020, 48–58)

Andia, Ysabel de

Utrpení Slova a útrpnost Boha (3, 1998, 212–223)

Erós a agapé. Božská vášeň lásky (1, 1999, 32–51)

Pomazání (3–4, 2000, 234–248)

Ardura, Bernard

Beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. (4, 2003, 308–321)

Armogathe, Jean-Robert

Místo odpočinku nebo skládka? Hřbitov a jeho teologické zdůvodnění (2, 2000, 174–179)

Odpustky, milosrdenství Boží darované v úplnosti (4, 2013, 59–68)

"Otec, který je na nebesích" a "Otec na výsosti": Židovské liturgické pozadí modlitby Páně (1, 2015, 51–58)

Augustin (sv.)

Plnost života pohltila smrt (2, 2001, 168–175)

O víře a vyznání víry (2, 2011, 123–140)

Babolin, Sante

Otevřít Písmo (3–4, 2001, 330–336)

Baliña, Luis

Vůči komu jsem zodpovědný? (3, 2008, 290–299)

Ballestrem, Karl von

Katolická církev a lidská práva (3, 2006, 279–302)

Balthasar, Hans Urs von

Modlitba za Communio (0, 1996, 4)

Communio – program (0, 1996, 8–23)

Boží všemohoucnost (2, 1997, 182–190)

Stvoření a Trojice (3, 1997, 266–273)

Bůh z Boha, Světlo ze Světla... (4, 1997, 333–336)

Jednota Božských ctností (1, 1998, 14–22)

Svaté veřejné tajemství (2, 1998, 141–152)

Crucifixus etiam pro nobis (3, 1998, 246–255)

Smrt je pohlcena životem (4, 1998, 336–340)

Hlavní přikázání (1, 1999, 7–12)

Cesta k Otci není oklikou (2, 1999, 141–145)

První v novém světě (3, 1999, 297–302)

Důstojnost liturgie (4, 1999, 331–337)

Víra a brzké očekávání (1, 2000, 17–26)

Prosba o Ducha Svatého (3–4, 2000, 203–209)

Nebeská Církev (3–4, 2000, 337–351)

Katolicita a společenství svatých (1, 2001, 69–73)

Ježíš a odpuštění (2, 2001, 133–144)

Písmo (3–4, 2001, 283–288)

Biskup a jeho seminář (1, 2002, 80–83)

Apokatastasis (2, 2002, 171–183)

Homo creatus est (4, 2002, 319–331)

Literární dílo Adrienne von Speyr (4, 2002, 413–417)

Maria a Duch (1–2, 2003, 14–18)

Svatí v dějinách Církve (4, 2003, 284–291)

Ježíš jako dítě a jeho chvála dítěte (1, 2004, 9–16)

K teologii řádového slibu (3–4, 2004, 279–290)

Teologie a svatost (2, 2005, 121–128)

Svědectví a hodnověrnost (4, 2005, 380–386)

Oběť, která nic nestojí? (2, 2006, 143–148)

K pojmu „osoba“ (3, 2006, 235–243)

Obrácení v Novém zákoně (1, 2007, 9–20)

Křesťanství a světová náboženství (3, 2007, 251–263)

Kde sídlí věrnost? (4, 2007, 348–361)

Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké? (2, 2008, 112–117)

Kristova svoboda a my (3, 2008, 211–221)

Krása v teologii (4, 2008, 323–334)

Křesťanské umění a zvěst o Bohu, který se zjevil v Ježíši Kristu (4, 2008, 335–354)

„Hosana“ – jaké teologii osvobození? (1, 2009, 41–45)

Manželský životní stav (3–4, 2011, 24–43)

Aktualita tématu „církev ze židů a pohanů“ (1, 2011, 31–37)

Anselmův estetický rozum (4, 2011, 79–100)

Maria dnes (1, 2012, 6–16)

Teologické zamyšlení nad mystériem sestupu do pekel (3, 2012, 62–74)

Je Ukřižovaný „blažený“? (1–2, 2013, 140–142)

Zdraví mezi vědou a moudrostí (2, 2014, 18–29)

Křesťanská modlitba je odlišná (2, 2015, 11–16)

Boží království a církev (1, 2017, 31–38)

Co je církvi do mé víry? (2, 2017, 99–112)

Povolání (1, 2018, 89–104)

Spočívá katecheze na víře a/nebo na teologii? (3, 2019, 211–218)

Barbarin, Philippe

„Znalec božské hudby“ (Origenes) (3–4, 2001, 361–364)

Baroš, Jiří

John Courtney Murray a Dignitatis Humanae (3, 2017, 100–111)

John Courtney Murray a problematika veřejného konsensu (3, 2020, 337–349)

Bartoň, Josef

Česká tvář modlitby Páně (1, 2015, 92–101)

Bartoš, Michal

Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka (1–2, 2003, 119–125)

Baslez, Marie-Françoise

Je třeba se hájit? Jak se hájit? Situace mučedníků prvních staletí (1, 2014, 29–39)

Batut, Jean-Pierre

Čistota a „odmítnutí brát‘. Ježíš tváří v tvář prvotnímu pokušení (4, 1997, 355–362)

„Bůh Otec všemohoucí“. Úvaha o jednom sporném výrazu (2, 1999, 119–134)

Je oprávněné nazývat Boha Otcem? (545–557)

Trpící Otec? (1, 2010, 64–81)

Vzkříšení a nanebevstoupení Krista a seslání Ducha svatého jako zdroj teologálních ctností (4, 2011, 40–49)

Od přirozenosti ke slávě, milost nemoci (2, 2014, 7–17)

Modlit se k Otci  skrze Syna v Duchu: Úvahy o specifičnosti křesťanské modlitby (1, 2015, 34–50)

Bätzing, Georg

Stesk po Bohu. „Zpověď“ Adrienne von Speyr (1, 2007, 91–98)

Bedouelle, Guy

Milost v pohybu. Svatost na filmovém plátně (4, 2003, 300–307)

Od pokolení do pokolení (2, 2016, 30–41)

Touha uvidět Jeruzalém: historie tématu dvojí obce (1, 2017, 66–79)

Bedouelle, Thierry

Příklad svatých (4, 2003, 342–354)

Béguin, Albert

Máme ještě křesťanskou literaturu? (3, 1998, 282–296)

Bender, Hans

Forgive me (1, 2020, 108–110)

Bernanos, Georges

Martin Luther (1943) (3, 1998, 297–300)

Svatý Dominik (1, 2001, 76–89)

Svatí, naši přátelé (4, 2003, 370–384)

Bernardi, Pierguseppe

Trinitární hypostaze Otce: Jak je možné vidět Neviditelného? (1, 2015, 74–91)

Bianchi, Enzo – Sládek, Karel

Komunita v Bose: mnišství stále inspirující. Rozhovor s převorem Enzem Bianchim (4, 2014, 96–110)

Bieler, Jonathan

Maxim Vyznavač o Kristově lidské vůli (1, 2018, 32–53)

Biffi, Giacomo

Dialog – teologická reflexe (3–4, 2011, 145–157)

Prorocké varování Vladimíra Solovjova (2, 2017, 89–95)

Bodar, Antoine

Stáří (4, 2012, 102–103)

Boespflug, François

Bůh Otec jako stařec v umění křesťanského Západu. Dějiny sklouznutí do bezvýznamnosti (2, 1999, 159–172)

Bonino, Serge-Thomas

Boží spravedlnost a milosrdenství podle svatého Tomáše Akvinského (2, 2016, 42–53)

Jak se dnes klade otázka ohledně existence andělů? (4, 2019, 358–388)

Jak se z anděla stane démon? (4, 2020, 437–458)

Boulnois, Olivier

Máme sexuální identitu? Ontologie a řád symbolů (4, 2006, 350–366)

Nejvyšší chudoba: Františkánská zkušenost, výzva k zamyšlení? (4, 2015, 43–57)

Bouyer, Louis

Jednota víry a mnohost theologií (1, 1997, 81–93)

Prosté pohledy na Krista. Theolog odpovídá na otázky laikovy (4, 1997, 363–373)

Od židovské liturgie ke křesťanské (4, 1999, 319–330)

Vtělení, přirozená sakrálnost a křesťanská liturgie (1–2, 2003, 72–80)

Slavení eucharistie a modlitba v duchu (2, 2006, 197–207)

Brague, Rémi

Rozhodující zkušenost kříže (2, 1997, 136–152)

Je třeba skoncovat se třemi monoteismy (3, 2007, 289–303)

Braulik, Georg

"Vždyť tys přece náš otec, ‚Náš vykupitel’ je tvoje dávné jméno." Jak Izrael jakožto lid prosí o odpuštění své viny (1, 2020, 59–75)

Brüske, Martin

Je Newmanův „Essay on the Development of Christian Doctrine“ teorií vývoje dogmatu?: Návrhy alternativního způsobu četby klasika (2, 2011, 40–48)

Brož, Jaroslav

Ježíšova pokušení – škola duchovního rozlišování pro církev (Lk 4,1–13) (1, 2005, 40–63)

Duch svatý – princip duchovního života podle biblických pramenů (4, 2005, 356–379)

Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“ (2, 2008, 118–133)

„Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu“: Perspektiva smrti a nového života v Pavlových listech (4, 2012, 7–19)

Kristovo smýšlení: ponížení jako cesta k vyvýšení (Flp 2, 6–11) (4, 2015, 88–99)

Existuje "biblická" zbožnost (4, 2016, 11–22)

Čemu se lze od supa naučit o Bohu? (4, 2017, 13–21)

Brož, Prokop

Křest jako účast na Kristu v jeho mystickém těle Církvi (2, 2004, 136–158)

Nedostatek jako místo Zjevení (1, 2006, 47–60)

Církev působí eucharistii, eucharistie působí církev (2, 2006, 180–196)

Pokání a usmíření coby svátost (1, 2007, 21–37)

Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání (2, 2008, 178–205)

Johann Adam Möhler: Defensor Fidei – Litterarum decus – Ecclesiae solamen: Obránce víry – okrasa vědy – útěcha církve (2, 2012, 9–34)

Ježíš a blahoslavenství (1–2, 2013, 8–23)

Mnohotvará Boží moudrost (Ef 3, 10) (3, 2013, 86–100)

Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku (2, 2016, 66–77)

Brož, ProkopKodet, Vojtěch

Obnova v Duchu svatém (4, 2005, 387–398)

Brož, Prokop – Frývaldský, Pavel – Maroszová, Jana

Editorial (4, 2013, 5–8)

Brož, Vojtěch

Liturgie křesťanské existence (1, 2004, 76–86)

Svatba v Káně galilejské (Jan 2,1–11) (1, 2006, 9–28)

Žalm 118. Píseň radosti ze záchrany (1, 2009, 18–40)

Smrt v janovské literatuře (4, 2012, 20–42)

Chudoba v Bibli - od prokletí k blahoslavenství (4, 2015, 17–42)

Homo viator v Bibli (3, 2018, 11-39)

Ježíš, andělé a démoni v novozákonních evangeliích (4, 2020, 371–394)

Buchinger, Harald

„Hosana Synu Davidovu!“ K liturgii Květné neděle (1, 2009, 9–17)

Buchta, Jan

O společenství svatých (1, 2001, 74–75)

Burgerová, Milada Jiřina

„Byla jsem rovnou pasována na rytíře“ (ŽZ 3.8.5). Utrpení svaté Terezie z Lisieux (1, 2008, 76–91)

Bürkle, Horst

Inkarnace a reinkarnace. Dvě podoby milosti a zákona (1–2, 2003, 102–114)

Burnet, Régis

Kánon Písma. U konce falešného sporu? (2, 2019, 119-131)

Bux, Nicola

Trinitární působení ve svátostech (3, 2003, 169–178)

Camisasca, Massimo

Otec, zdroj společenství. Otcovství jako plození života, svobody a lásky (4, 2009, 527–536)

Caldecott, Stratford

Pán a Paní prstenů. Skrytá přítomnost Tolkienova katolicismu v Pánu prstenů (3, 2007, 304–317)

Calster, Stefaan van

Svátosti v křesťanském životě. Pastorační péče o sváteční křesťany (4, 1999, 358–369)

Dies Domini. Reflexe nad apoštolským listem o svěcení dne Páně (2, 2000, 164–173)

Slovo a homilie (3–4, 2001, 337–349)

Svátosti v životě křesťana. K pastoraci „sezónních křesťanů“ (3, 2003, 214–226)

Proč se v kázáních tak málo mluví o „Božím království“? (2, 2007, 189–204)

Carraud, Vincent

Naděje proti vší naději (1, 1998, 9–13)

Neaktuální apologetika a aktuální apologeta (1, 2014, 18–28)

Carraud, Vincent – Weber, Dominique

Přirozené právo: kritická funkce (2, 2010, 9–18)

Castellucci, Erio

„Zjevím na nich svou svatost před očima všech národů“ (Ez 28, 25). Misijní význam svatosti církve (4, 2013, 26–38)

Cazelles, Henri

Biblické základy teologie andělů (4, 2019, 315–329)

Cazzago, Aldino

Svatí a svatost v magisteriu Jana Pavla II. Svatost jako „specifická ,chuť‘ křesťanského života“ (4, 2003, 322–335)

Od viditelného k neviditelnému. Jedna skoro-meditace před Rublevovou Trojicí (2, 2006, 208–223)

Cimbál, Václav

O čem vypráví město (3, 2016, 92–97)

Cincialová, Lucie M.

Duchovní otcovství-mateřství jako účast na otcovství a mateřství Božím (4, 2002, 404–412)

Clarke, Norris W.

„My jsme“ interpersonálního dialogu jako východisko metafyziky (3, 2005, 232–244)

Coda, Piero

Následování Krista jako přebývání v Trojici dle evangelia sv. Jana (4, 1997, 390–413)

Přítomnost Krista v Církvi. Metodologické uvedení do tématiky (3–4, 2000, 352–362)

Congar, Yves

Církev je svatá: Svatost v Písmu a v dějinách (2, 2011, 141–154)

Congourdeau, Marie-Hélène

Duch a Snoubenka. Život Církve a zkušenost Ducha (3–4, 2000, 269–279)

Corbon, Jean

Modlitba v křesťanském životě (0, 1996, 48–52)

Modlit se v Nejsvětější Trojici (2, 2000, 146–163)

Cottier, Georges

Jak se Bůh stává člověkem? (2, 1998, 153–159)

Coulange, Pierre

Bůh má privilegium vidět chudé (4, 2015, 7–16)

Crippa, Mana Antonietta

Ježíš Kristus na počátku křesťanského umění (4, 1997, 414–420)

Idea katedrály 20. století, dnes ve výstavbě (1–2, 2003, 129–136)

Cunningham, Agnes

Mariina víra – svrchovaný a trvalý dar Ducha Svatého (3–4, 2000, 257–268)

Černoušek, Tomáš

Liturgický prostor. Základní orientace a nástin vývoje (4, 1999, 386–397)

D´Aboville, Gwenaëlle

"Jak krásná jsou města..." S papežem Františkem se křesťansky podívat na povolání urbanisty (3, 2016, 35–51)

Dagens, Claude

Naše tělo slíbené při vzkříšení (1, 2002, 50–58)

Daneels, Godfried

Vzdělání a výchova kněží (2, 2002, 196–210)

Daniélou, Jean

Trinitární aspekty Církve  (0, 1996, 43–47)

Naděje (1, 1998, 36–44)

Vykoupení, těžiště trojičního plánu (3, 1998, 206–211)

Přístupy ke Kristu (3, 1999, 292–296)

Evangelizace a křest (2, 2004, 159–162)

Modlitba a Trojice (2, 2015, 17–24)

Desarbres, Paul Victor

Několik myšlenek o slově "hranice" ve vybraných světových jazycích (3/2020, 237–248)

Diefenbach, Manfred

Povoláni ke svatosti (1, 2001, 60–66)

Dolna, Bernhard

Svatba v Káně – skutečně židovská svatba? (1, 2006, 29–39)

Dubost, Matthieu

Od etiky k řeči odpovědnosti podle Emmanuela Lévinase (3, 2008, 274–289)

Duchesne, Jean

Duch při díle (3, 2017, 40–50)

Duka, Dominik

Slovo a liturgie (4, 1999, 338–340)

Úcta ke svatým a její význam pro život církve (4, 2003, 355–369)

O zasvěceném životě v dnešní církvi (3–4, 2004, 321–340)

Dulles, Every

Autentická a neautentická tradice (3, 2017, 32–39)

Dupuy, Michel

Ježíšova tajemství (3, 2002, 231–237)

Dulles, Avery

Dechristianizace Evropy. Je teď na řadě Amerika? (3, 2007, 331–341)

Přítomnost Krista v eucharistii skutečná, reálná a podstatná (4, 2009, 601–613)

Eckhart, Mistr

Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum caelorum (Mt 5, 3) (1–2, 2013, 41–45)

Edwards, Michael

(Málo) četná slova (1, 2020, 98–107)

Erp, Stephan van

Zjevení a krása. Estetika jako konstruktivní teologie (4, 2008, 370–383)

Espezel, Alberto

Kristus, střed víry (1, 1997, 76–80)

Otec a vykoupení (2, 1999, 135–139)

Kristus – Slovo Otcovo (3–4, 2001, 223–228)

Essen, Georg

Boží věrnost. Dějinně teologická úvaha k víře v Boží prozřetelnost (4, 2007, 382–395)

Fabris, Rinaldo

„Tajemství Izraele“ v Pavlově zkušenosti a reflexi (1, 2011, 7–15)

Fédou, Michel

Ježíš a Království (1, 2017, 19–30)

Feuillet, André

Triumf ženy podle Protoevangelia (Gn 3,15) (2, 1998, 128–140)

Filip, Štěpán M.

Společenství svatých (1, 2001, 10–17)

Odpuštění hříchů (2, 2001, 117–122)

Figura, Michael

Janovské poselství o lásce (1, 1999, 22–31)

Duch Svatý a Církev (3–4, 2000, 280–292)

O svátostném charakteru Božího slova (3–4, 2001, 254–267)

Eucharistie – sakramentální vtělení (1–2, 2003, 56–71)

Ježíšův křest – zjevení trojjediného Boha (1, 2005, 19–32)

Ježíšova hodina v Janově evangeliu (1, 2006, 40–46)

„Ježíš hlásal království – a vznikla církev“. Ke vztahu mezi královstvím Božím a církví (2, 2007, 162–177)

Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních Otců (2, 2008, 152–162)

Boží utrpení v teologii církevních otců (1, 2010, 48–63)

Duch svatý těšitel (1–2, 2013, 46–56)

Fisichella, Rino

Odpustky a Boží milosrdenství (1, 2000, 86–95)

Dei Verbum audiens et proclamans. Písmo a Tradice jako pramen Božího slova (3–4, 2001, 242–253)

Fošum, Lukáš Jan

Zdraví, kvalita život a human flourishing (2, 2014, 66–75)

Franc, Jaroslav

Posvěť se jméno tvé v arabské kultuře: Jméno transcendentního Boha v tradici islámu a jeho vztah ke stvořenému světu (1, 2016, 74–92)

Prolegomena k otázce predestinace a svobodné lidské vůle v tradici islámu (1, 2018, 71–86)

Frankfurter

Německá středověká spirituální teologie (úryvky) (3, 2002, 289–293)

Frevel, Christian

Jako rosa z lůna červánků. K lidské důstojnosti podle Starého zákona (3, 2006, 268–278)

Frossard, André

Umění věřit (1, 1997, 9–11)

Frývaldský, Pavel

„Setrvávání církve v učení apoštolů“: Kriteria apoštolskosti církve v díle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. (2, 2012, 49–59)

Kříž jako „liturgie poslušnosti“: Výklad spasitelného významu Kristova kříže v knize Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. „Ježíš Nazaretský“ (3, 2012, 75–85)

Teologie smrti a „ars moriendi“ podle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. (4, 2012, 66–72)

Tajemství Boží pokory v teologii Romana Guardiniho (3, 2015, 8–29)

Protiklady života a katolická jednota. Romano Guardini v myšlení papeže Františka a Benedikta XVI. (4, 2018, 63-82)

Překročení konečnosti. Bernhard Welte a Romano Guardini k hraničnímu fenoménu nicoty (3, 2020, 286–302)

Galot, Jean

Závěrečný úděl světa (2, 2002, 184–195)

Věrnost až do smrti? (3–4, 2004, 311–320)

Gaucher, Guy

„Nikdy nebudu vědět, jak zemřít“ – Terezie z Lisieux (4, 2012, 73–78)

Geißler, Hermann

„Prvotní náměstek Krista“: Pohled na Newmanovo učení o svědomí (4, 2017, 34–50)

Genn, Felix

Teologie z ducha Duchovních cvičení (2, 2005, 173–188)

Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara

„Jezte beránka ve spěchu…“ O antiextázi v křesťanské bohoslužbě (4, 1999, 341–347)

Pax Christiana: mírové vize renesančního humanismu (2, 2018, 23-35)

Gesteira, Manuel

Věřím ve společenství svatých (1, 2001, 18–46)

Glaudes, Pierre

Podobenství „fin de siècle“ a apologetika. Léon Bloy „Člověk není dokonalý“ (1, 2014, 40–55)

Gnilka, Joachim

Blahoslavení tvůrci pokoje (1–2, 2013, 122–128)

Goethe, Johann Wolfgang von – Čapek, Karel

Umění mimo dobro a zlo? Pohledy básníků (4, 2014, 12–22)

Golding, Martin P.

Tomáš Akvinský a některé současné teorie přirozeného zákona (2, 2010, 54–65)

Göres, Albert

Svoboda a poslušnost (2, 1997, 212–219)

Vina a pocity viny (2, 2001, 198–208)

Granados, José

Kněžství – svátost otce (4, 2009, 558–585)

K teologii trpícího těla (3, 2015, 62–81)

Greshake, Gisbert

Spiritualita Nazareta (1, 2004, 30–44)

Bůh a jeho slovo. Glosa k poměru mezi křesťanstvím a islámem (3, 2007, 277–281)

Misie a kenoze. Základní myšlenka Alberta Peyriguéra (3, 2015, 54–61)

Grygiel, Stanislaw

Osoby v liturgii (4, 1999, 378–385)

Guardini, Romano

Kristovo nanebevstoupení a příchod (1, 2000, 9–16)

Guillén, Diego Garcia

Ohledně dějin nemoci (1, 2008, 93–103)

Haag, Ernst

Kritéria posledního soudu (1, 2000, 27–38)

Haas, Alois M.

Láska – tvar křesťanského života. O základním souzvuku v díle H. U. von Balthasara (4, 2008, 355–369)

Halas, František X.

Jan Sarkander  (0, 1996, 53–69)

Slavníkovec Vojtěch – světec a historická osobnost (2, 1997, 224–229)

Nové poslání otce Dominika (4, 1998, 407–409)

O nesnázích s adaptací na novou liturgii (4, 1999, 398–411)

Recenze: O. Chaline, La Reconquète catholique de l’Europe centrale (1, 2000, 81–85)

Odpuštění hříchů a omluva za historické viny Církve (2, 2001, 183–197)

Recenze: Ctirad V. Pospíšil, Tajemství srdce vtěleného Syna (4, 2002, 418–424)

Papež Pius XII. a „holocaust“ (3, 2003, 227–242)

Svatí a „historická paměť“ instituce papežství (4, 2003, 336–341)

Kdy umělce bolí Bůh… (3, 2005, 221–225)

Problematické otázky českých církevních dějin (3–4, 2011, 158–166)

Jan Pavel II. – strážce tradice a novátor (4, 2011, 56–78)

Omluvy za historické viny církve ve světle nauky o odpuštění hříchů (1, 2020, 76–79)

Halasová, Dagmar

Rozjímání o devátém článku vyznání víry (1, 2001, 67–68)

Křesťan Georges Bernanos (4, 2002, 387–403)

Kněží v románovém díle G. Bernanose (3, 2005, 266–273)

Vzpomínka na Mons. Karla Vránu (4, 2006, 397–401)

Maurice Brang a výzva k obrácení (1, 2007, 99–107)

Healy, Nicholas J.

Communio: teologická cesta (4, 2006, 383–396)

Harriet, Francisco Bastitta

Vychovávat ke svobodě — integrovat naše lidství (4, 2017, 63–77)

Henne, Philippe

Jak vypadala Bible otců? (2, 2019, 149-157)

Henrici, Peter

Plná moc v bezmoci: moc Církve (2, 1997, 191–197)

Hřích jako ne-pravda. Pokus o filozofické přiblížení (2, 2001, 123–132)

Určení člověka (4, 2002, 332–341)

Tajemství Božího vtělení (1–2, 2003, 9–13)

Trilogie Hanse Urse von Balthasara, teologie evropské kultury (2, 2005, 140–150)

Biřmování – svátost Ducha svatého (4, 2005, 334–341)

„To čiňte na mou památku“ – Oběť Kristova a oběť věřících (2, 2006, 132–142)

Meta-antropologie pohlaví. Filozofické úvahy ke dvojímu pohlaví u člověka (4, 2006, 341–349)

„Smrt Boží“ ve filosofii (1, 2010, 82–90)

Kdy přijde?: Filosofické úvahy k době parusie (3, 2012, 36–44)

Dialektika, nebo láska. Filosofické pojetí stvoření světa jako kenoze (3, 2015, 44–53)

Posvátná tradice: Kristovo vědění v učení církve. Opětovné čtení Dějin a dogmatu od Maurice Blondela (3, 2017, 64–78)

Henrix, Hans Hermann

Ježíš Kristus a židovství (3, 2007, 264–276)

Hentschel, Georg

„Protože Bůh vás miluje…“ (Dt 7, 8). Láska ve Starém zákoně (1, 1999, 13–21)

Hercsik, Donath

Teologická kvalifikace církevního magisteria (4, 2018, 11-25)

Höhn, Hans-Joachim

Od zpovědnice k talkshow? K inflaci intimního (1, 2007, 83–90)

Hojda, Jan

Stvoření a Církev (3–4, 2000, 363–376)

Slovo Boží na vrcholu dějin spásy (3–4, 2001, 306–317)

Trinitární základ Ježíšova života (3, 2002, 261–263)

Chudoba jako cesta posvěcení. Reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha (1, 2004, 87–104)

Dobyvatelé Absolutna a milované děti Boží. Vztah člověka a Absolutna v beletrii Jaroslava Durycha (3–4, 2004, 383–419)

Putování k domovu. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala (1–2, 2013, 149–177)

Teologická četba literatury - cesta víry k člověku (4, 2014, 61–70)

Chudý před Bohem a chudý v Bohu: "Nepřiměřená" láska Boha k člověku a jjeí trinitární základ (4, 2015, 58–68)

Posvátná tradice jako jednota v odlišnosti (3, 2017, 51–63)

"Jen z Lásky žít." Hranice nicoty jako vnitřní moment křesťanské víry (3, 2020, 303–318)

Hojda, JanPolehla, Petr

Zpověď v díle G. Greena a J. Durycha. Motiv zpovědi v Greenově Honorárním konzulovi a Durychově Bloudění (1, 2007, 108–120)

Dětství člověka a Boží otcovství (4, 2009, 537–544)

Hojdová, Barbora

Proměna člověka v lásce jako paralela vrůstání do Krista. Interpretace prózy Květy Legátové Jozova Hanule (4, 2014, 46–60)

Holasová, Zuzana - Valentová, Marie

Ve vnitřní modlitbě nalézáme svůj osobní vztah k Bohu. Rozhovor o vnitřní modlitbě (2, 2015, 66–71)

Hoping, Helmut

Kdy končí každá přetvářka a nespravedlnost: O Božím soudu nad lidstvem (3, 2012, 45–54)

Věčnost — poznámky k Božímu času (1, 2017, 91–99)

Hrabovecký, Pavol

Výzvy G. K. Chestertona pre novú apologetiku (1, 2014, 56–70)

Hřebík, Josef

Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně (2, 1997, 163–170)

Hureaux, Roland

Křesťanství a kultura (1, 1997, 94–101)

Chalupa, Petr

Boží slovo v pastorační praxi (3–4, 2001, 289–305)

České katolické biblické dílo (3–4, 2001, 356–360)

Formule "jeho milosrdenství (trvá) navěky" ve Starém zákoně (2, 2016, 15–29)

Jacques, Xavier

Kristova sláva a podíl na ní podle svatého Pavla (3, 1999, 279–286)

Jan Pavel II.

Katecheze o eschatologii (2, 2002, 155–170)

Katecheze o eucharistii (2, 2006, 115–131)

Janšta, Vojtěch

Blahoslavenství čistého srdce v teologii a spiritualitě Hugo Rahnera (1–2, 2013, 98–121)

Svatost a světci - (ne)ekumenické téma? (4, 2014, 84–95)

Maria, Matka milosrdenství (2, 2016, 78–95)

Jomier, Jacques

Boží království v islámu (1, 2017, 80–88)

Kajpr, Adolf

První tři prosby modlitby Páně (1, 2017, 48–54)

Kapellari, Egon

Svěcení vody (1, 2005, 108–115)

Kaplánek, Michal

Kněžství včera, dnes a zítra (v119–128)

Karczubová, Luisa

Může být od Hospodina něco „pouze přirozené“?: K trinitárnímu personalismu formace svědomí (4, 2017, 22–33)

Kasper, Walter

Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam (3, 1999, 223–232)

Naděje na konečný příchod Ježíše Krista ve slávě (1, 2000, 55–67)

Církev – svátost jednoty (3–4, 2000, 377–383)

Církev – místo odpuštění hříchů (2, 2001, 159–167)

Kříž jako zjevení lásky Boha (1, 2010, 10–18)

Židé a křesťané – jediný lid Boží (1, 2011, 53–62)

Kelly, John N. D.

Křest v prvních staletích po Kristu (2, 2004, 128–135)

Ker, Ian

Newman, koncily a Druhý vatikánský koncil (2, 2011, 92–107)

Kereszty, Roch

Neomylnost církve: Mariánské tajemství (2, 2012, 35–48)

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi (1, 2018, 20–31)

Kilbergr, Pavel

Obnova etiky ctností (3, 2018, 83-99)

Klecandr, Stanislav – Kohut, Pavel Vojtěch

Jedno křehké tělo (2, 2006, 224–230)

Knop, Julia

Breviarium fidei – Apoštolské vyznání víry (2, 2012, 78–88)

Kočí, Kateřina

Role umění v biblické interpretaci (4, 2014, 71–83)

Kodet, Vojtěch – Brož, Prokop

Obnova v Duchu svatém (4, 2005, 387–398)

Kohut, Pavel Vojtěch

Všeobecné povolání ke svatosti. Různorodé projevy jediné svatosti církve v životě dnešních křesťanů (4, 2003, 267–283)

Život s Kristem skrytý v Bohu. Kontemplativní život jako znamení tajemství skrytosti (2, 2004, 210–223)

Zasvěcený život a křesťanské duchovní stavy. Dialogický smysl různosti životních forem v církvi (3–4, 2004, 242–266)

Pánovo pozvání na poušť. Úvaha o postním charakteru církve (1, 2005, 90–101)

Balthasarovo vnímání Karmelu: Jan od Kříže – Terezie z Lisieux – Alžběta od Trojice (2, 2005, 157–172)

„Řekněte mu, že strádám, trpím a umírám“. Mystická bolest Boží lásky podle Jana od Kříže (3, 2005, 245–265)

„Pečeť Ducha svatého“. Biřmování jako svátost křesťanské iniciace (4, 2005, 305–321)

Syn člověka: „žrout a pijan“ (Mt 11,19). Ježíšova láska k pozemskému životu (1, 2006, 61–78)

„Tvoříme jedno tělo“ (1 Kor 10,17). Eucharistie jako svátost jednoty slavícího společenství (2, 2006, 161–179)

… Aby se tělo stalo slovem. Pokus o symbolicko-teologickou četbu lidského těla (4, 2006, 367–382)

Jediná oběť dokonalosti (srov. Žid 10,14). Smíření v celkovém kontextu svátostného života (1, 2007, 38–52)

„Naplnil se čas“ (Mk 1,15a). Boží království v dynamice hlásání a obrácení (2, 2007, 178–188)

Hledat Boha v sobě nebo sebe v Bohu? Věrnost Kristu na pozadí postmoderního „hladu po zkušenosti“ (4, 2007, 396–411)

Svátost uzdravení nebo svátost spásy? Pokoncilní hledání teologické a duchovní identity svátosti pomazání (1, 2008, 38–58)

„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus (Gal 5,1). Řeholní poslušnost – paradigma obecně křesťanské zodpovědné svobody (3, 2008, 252–265)

„Dívejme se na sebe v Tvé kráse“ (DP 36,5). Krása v mystické zkušenosti svatého Jana od Kříže (V384–400)

Sacramentum Ordinis – sborová svátost ke službě. Nástin dějin, teologie a spiritualit služebného kněžství (2, 2009, 84–104)

„Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gen 2,18). Manželství jako dialogická svátost (3–4, 2011, 7–23)

Identita církve a tajemství Izraele (1, 2011, 78–95)

Maria, naše Sestra: Sdílet Mariin způsob života (1, 2012, 17–29)

„Očekávejte a urychlujte příchod Božího dne! (2 Petr 3, 12): Křesťanský život v perspektivě parusie (3, 2012, 18–35)

Editorial (2, 2014, 5–6)

„Aby se na něm zjevily Boží skutky“ (Jan 9, 3). Od etologie nemoci ke zprostředkující úloze zdravotního stavu (2, 2014, 87–97)

"Otec ve skyrtosti" (Mt 6,6.18): Křesťanská zkušenost neuchopitelné blízkosti Otce v evangeliích (1, 2015, 59–73)

"Marie a Marta musejí kráčet spolu" (7H 4, 12): Vztah života a vnitřní modlitby v nauce svaté Terezie z Ávily (2, 2015, 44–60)

Těšit se z toho, že Bůh je Bohem: Jak se Boží jméno stává svatým v životě křesťanů (1, 2016, 45–56)

Důvěra v milosrdenství. Reakce "sester v Duchu" na doznívající jansenismus (2, 2016, 54–65)

Stávat se křesťany zevnitř: Mezi Skyllou farizejské okázalosti a Charybdou pohanské svévole (4, 2016, 23–37)

Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (2, 2017, 62–73)

„Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ (Mt 21, 28d) Křesťanský život v Boží vůli (1, 2018, 54–70)

Spásný nepokoj: Obrácení - duchovní zrání - starost o dobro bližního (2, 2018, 50-63)

Pokrm a mana Kristova lidství. Prosba o chléb v komentáři modlitby Otče náš svaté Terezie z Ávily (1, 2019, 36-53)

Kohut, Pavel VojtěchKlecandr, Stanislav

Jedno křehké tělo (2, 2006, 224–230)

Kohut, Pavel Vojtěch – Sládek, Karel

„Otče, oslav své jméno“ (Jan 12, 28): Teologicko-pastorační podněty pro duchovní prožívání stáří a umírání (4, 2012, 79–98)

Kohut, Pavel Vojtěch – Strach, Jiří

Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (2, 2009, 174–181)

Koch, Kurt

Eucharistie – životní centrum církve (2, 2004, 172–196)

Dvě formy jednoho římského ritu. Liturgicko-teologická úvaha k Motu proprio papeže Benedikta XVI. (4, 2007, 424–433)

Apoštolský rozměr církve v ekumenickém dialogu (2, 2012, 60–77)

Jednota církve v ekumenické perspektivě (3, 2014, 28–41)

Körner, Bernhard

Mezi archivem a živou pamětí: k vývoji pojmu Tradice (3, 2017, 21–31)

Koupil, Ondřej - Šlégr, Jan

Český liturgický překlad (I) (2, 2020, 215–225)

Kunetka, František

Biřmování v pohledu liturgické teologie. Podněty k mystagogii (3, 2006, 314–336)

Ladaria, Luis

Teologická úvaha o pekle (2, 2002, 130–137)

Lanne, Emmanuel

Východní katolické církve – most nebo zeď mezi pravoslavnými a katolickými církvemi (3, 2014, 79–85)

Lauras, Samuel

Povolání a výchova svědomí v křesťanském společenství (4, 2017, 78–102)

Le Gal, Patrick

Liturgický úkon v ravennské mozaice (4, 1999, 412–419)

Lefevbre, Philippe

Dluhy a dlužníci, tak drahá slova - ekonomický slovník v Bibli (1, 2020, 37–47)

Lehmann, Karl

Co zůstává z očistce? (3, 2003, 243–250)

Léon-Dufour, Xavier

Ďábel (4, 2003, 385–397)

Léonard, André

„Bůh nám dal usednout v nebi v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6) (3, 1999, 308–312)

Leproux, Alexis

„Zamiloval jsem si Moudrost...“ (3, 2013, 10–20)

"Živá četba" (3, 2019, 236–247)

Levada, William kard.

Naléhavá potřeba nové apologetiky pro církev 21. století (1, 2014, 9–17)

Lobkowicz, Mikuláš

Falešná pokora nedostatečného vědění. O relativismu (1, 2002, 84–92)

Úvahy o Dignitatis humanae (4, 2002, 348–360)

Lombardi, Federico

Magisterium papeže Františka. Kontinuita i novost (4, 2018, 52-62)

Löser, Werner

Ježíš Kristus – Syn Boží zrozený z Otce přede všemi věky. Význam výpovědi o preexistenci v současné theologii (4, 1997, 374–389)

Poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2, 8). Teologie kenoze v myšlení Hans Urs von Balthasara (3, 2015, 30–43)

Louf André

Liturgie vnější a vnitřní (2, 2015, 25–32)

Lubac, Henri de

Společenství svatých (0, 1996, 36–42)

Rozhovor o II. Vatikánském koncilu  (0, 1996, 73–104)

Křesťanská víra (1, 1997, 28–37)

V jakém smyslu je Církev tajemstvím? (3–4, 2000, 293–310)

Paradoxy (3–4, 2001, 369–382)

Svátost Ježíše Krista (3, 2003, 179–187)

O církevnosti víry (2, 2004, 197–200)

Lustiger, Jean-Marie

K pochopení je třeba času. Rozhovor o Světovém dni mládeže 97 s pařížským kardinálem (4, 1997, 42 1–425)

Odezva na Balthasarovo dílo v současné církvi (2, 2005, 189–195)

Luzarraga, Jesús

Věčný život v Janových spisech (3, 2002, 264–272)

Maas, Wilhelm

„Sestoupil do pekel.“ Aspekty zapomenutého článku víry (3, 1998, 261–279)

Mackerle, Adam

Zdraví v Bibli. Antropologicko-teologický nástin tématu (2, 2014, 47–65)

Maggioni, Bruno

Novozákonní úvaha o ráji (3, 2002, 273–283)

Machan, Richard

Abrahám a jeho pokolení (1, 1997, 54–64)

Hans Urs von Balthasar – 10. výročí úmrtí (2, 1998, 175–179)

Bůh Otec jako Dárce (2, 1999, 196–215)

Aspekty Církve. Teologická meditace o Církvi (3–4, 2000, 315–336)

Recenze: Órigenés, O Písni písní (1, 2001, 110–111)

Recenze: Milada Lipčíková-Salabová, Výstava Metafyzický symbolismus (1, 2001, 111–112)

Duch Svatý v díle spásy (2, 2001, 145–158)

Boží Slovo na bílém koni. Teologická meditace nad úryvkem Apokalypsy sv. Jana (3–4, 2001, 350–355)

Posmrtná očista (2, 2002, 138–154)

Recenze: Kolektiv autorů, Eucharistie – mysterium fidei (2, 2002, 211–212)

Recenze: C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (2, 2002, 212)

Sedmero tajemství Ježíšova života (3, 2002, 243–252)

Maria při vtělení. Předložení základních úvah von Balthasara (1–2, 2003, 81–99)

Recenze: Václav Wolf, Syntéza víry (1–2, 2003, 155–160)

Plnost Ježíšova křtu (1, 2005, 33–39)

Machula, Tomáš

Jobovo utrpení (1, 2010, 91–99)

Katalog definic ctnosti Alberta Velikého (2, 2010, 102–108)

Ex umbris et imaginibus ad veritatem: Životní cesta intelektuála, kněze a světce (2, 2011, 11–29)

Výklad blahoslavenství u sv. Tomáše Akvinského (1–2, 2013, 24–40)

Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského (3, 2013, 35–43)

Jako Pilát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (2, 2017, 74–88)

Machulová, Helena

Posvěť se jméno tvé. Mohou křesťanské hodnoty posvěcovat Boží jméno? (1, 2016, 58–65)

Machulová Helena, Machula Tomáš

Boží království eschatologické a sociální (1, 2017, 55–65)

Maier, Hans

Poslání laiků v dnešní církvi (2, 2012, 89–99)

Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (2, 2017, 49–61)

Myšlenka křesťanského pokoje a politický mír v novověku (2, 2018, 36-49)

Manning, Henry Edward

Kázání kard. Manninga při slavnostním rekviem v Oratoři, South Kensington (20. 8. 1890) (2, 2011, 119–122)

Manzano, Xavier

Hlásání Kristovy univerzální milosti v kontextu náboženské plurality (3, 2019, 273–285)

Mareček, Petr

Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií (1, 2002, 34–41)

Zázrak na svatbě v Káně. Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1–11) (1, 2006, 86–100)

Maroszová, Jana

„Zanech kvasu, boj se času posledního...“: Umírání a smrt z pohledu barokních básníků (4, 2012, 43–65)

Zrcadlo či loď. O moudrosti v bláznovské literatuře raného novověku (3, 2013, 44–68)

„Celá krásná...“ Středověcí autoři o hříšné světici a svaté hříšnici (4, 2013, 69–84)

O chlebě života a hořkých pilulkách (2, 2014, 98–110)

"Z lásky jen slovo tu přebývá" aneb O chlebě života (podruhé a jinak) (4, 2014, 23–45)

"... takřka jen okamžik". Prosťáčkova cesta do středobodu a zpět (3, 2018, 52-69)

Tomáš Baťa (1876-1932). Podnikání a křesťanství. Několik myšlenek (1, 2019, 85-104)

Martinek, Radek

Kenoze obřadnosti. Koncilní papežská berla - férula a Druhý vatikánský koncil (3, 2015, 82–96)

Martinelli, Paolo

Bůh v srdci křesťana. Tajemství rostoucí přítomnosti (1–2, 2003, 42–55)

März, Claus-Peter

„Hle, přichází k tobě tvůj král…“ (1, 2009, 46–54)

McPartlan, Paul

Teologie v rámci unverzity. Ocenění dokumentu Mezinárodní teologické komise (3, 2013, 77–86)

Meier, Herbert

Jednoho letního večera. O inkarnaci v básni (1–2, 2003, 115–118)

Menke, Karl-Heinz

„Starší bratři a sestry“ teologické pojetí židovství u Josepha Ratzingera (1, 2009, 65–79)

Balthasarova „Teologie tří dnů“. Ježíš jde na kříž, k mrtvým, k Otci (1, 2010, 19–35)

Svátostnost eucharistie (4, 2013, 85–103)

Svár ostrých kontroverzí. Závěrečná mariologická kapitola koncilní konstituce o církvi Lumen gentium (4, 2013, 86–102)

Messiaen, Olivier

Co je to sakrální hudba? (4, 1999, 370–377)

Michel, Florian

Kristus Král. Od Lva XIII. po Pia XII.: mezi liturgií, projevy zbožnosti a politikou (2, 2007, 205–222)

Millet-Gérard, Dominique

Úhelný kámen Claudelových rozjímání (1, 2001, 90–102)

Minnerath, Roland

Katecheze ve službě svátostné iniciace (3, 2019, 248–260)

Mistr Eckhart

Promluva o lásce (1, 1999, 61–64)

Mohelník, Benedikt

Svátost biřmování udržuje v církvi milost Letnic (4, 2005, 322–333)

Moulins-Beaufort, Éric de

Slovo Boží, slovo Církve, tajemství člověka (3–4, 2001, 318–329)

Paradoxní aktuálnost Katolicismu (1, 2009, 55–64)

Müller, Gerhard Ludwig

Chudoba je pro církev výzvou: Souvislost soteriologie a etiky (70–75)

Nešpor, Zdeněk R.

Město a současná religiozita (3, 2016, 78–91)

Neuwirth, Vladimír

Československo mezi dvěma světovými válkami v pohledu literárního kritika publicisty F. X. Šaldy (4, 1997, 426–431)

O živém Bohu (4, 1998, 373–374)

Zjevení Boha živého (4, 1998, 379–385)

O dokonalém pokání (1, 2000, 68–80)

Domov (1, 2001, 103–108)

Newman, John Henry

Ježíš – Původce a Dokonavatel naší víry (1, 1997, 68–69)

Vzkříšení těla (1, 2002, 73–79)

Křest dětí (2, 2004, 163–171)

Víra ve svatou Trojici (2, 2011, 30–39)

Přísnost Kristova zákona (2, 2011, 49–53)

Maria jest „Virgo purissima“, Panna nejčistší (2, 2011, 81–82)

Svědomí (2, 2011, 83–91)

Úvod ke Traktátu 90: Poznámky k některým místům ze 39 článků (1841) (2, 2011, 108–110)

Nietzsche, Friedrich

O vybraném člověku (2, 2005, 151–156)

Novotný, Vojtěch

In memoriam: Vladimír Neuwirth (1921–1998) (3, 1998, 301–307)

Umocněné stvoření. O jednotě smrti a vzkříšení dle C. S. Lewise (4, 1998, 349–372)

Nanebevstoupení (především) podle sv. Lukáše (3, 1999, 238–278)

Recenze: Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis (2, 2001, 209–216)

Pocta Ferdinandu Ulrichovi (3–4, 2001, 383–384)

Recenze: Hans Urs von Balthasar, Křesťansky meditovat (3–4, 2001, 405–406)

Recenze: Maurice Blondel, Logika činu (3–4, 2001, 406–407)

Recenze: Erich Fromm, Mít, nebo být? (3–4, 2001, 408–411)

Recenze: Bruce Marshall, Dělníci na vinici (3–4, 2001, 411–413)

Recenze: Eugen Drewermann, O nesmrtelnosti zvířat (1, 2002, 103–105)

Recenze: Václav Renč, Malborgův dům (malý výbor z próz) (1, 2002, 106)

Recenze: Václav Renč, Pražská legenda (1, 2002, 106)

Recenze: Adrienne von Speyr, Lumina a nová lumina (1, 2002, 106–107)

Recenze: JUDr. Jiří R. Tretera, Stát a církve v České republice (3, 2002, 303–309)

Nesnesitelná pokora vtěleného Slova (1–2, 2003, 100–101)

Recenze: Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (1–2, 2003, 153–155)

Recenze: Liturgie a knihy nakladatelství Vyšehrad 1996–2003 (3, 2003, 259)

Recenze: Martin Buber, Temnota Boží (4, 2003, 398–403)

Recenze: Johanka z Arku (4, 2003, 403–408)

O skrytostech Ježíšova života (2, 2004, 201–209)

Církev v nerozdělené lásce a vydanosti. Eklesiologické základy řeholního života dle Josefa Zvěřiny (3–4, 2004, 267–278)

Otázka „co je člověk“ v Písmu (3–4, 2004, 364–382)

Ježíšův křest, pokušení a Trojice (1, 2005, 78–89)

Hans Urs von Balthasar a české země (2, 2005, 196–204)

Boží království jako událost mezi Osobami Trojice (2, 2007, 155–161)

„Věčně se dává, proto věčně žije“. Věrnost v Trojici a tajemství lidské existence (4, 2007, 412–423)

Hans Urs von Balthasar v českém samizdatu (4, 2007, 434–436)

Dialog a společenství pravdy (3–4, 2011, 119–126)

Ježíš Kristus parusiální – Spasitel, Stvořitel, Předurčený (3, 2012, 6–17)

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví (1–2, 2013, 57–67)

(Ne)vyslyšená modlitba (2, 2015, 72–83)

Jak může Bůh Otec posvěcovat své jméno? (1, 2016, 27–44)

Klerikalismus (2, 2020, 164–178)

Ocáriz, Fernando

Ekleziologický obsah deklarace Dominus Iesus (3–4, 2000, 394–396)

Oiry, Béatrice

Proměnění mezi křtem a vzkříšením. Zjevení Páně a čtenářova víra v Matoušově evangeliu (2, 2008, 134–143)

Olsen, Glenn W.

Přirozený zákon: první milost (2, 2010, 19–35)

Opatrný, Aleš

Biřmování a pastorace (4, 2005, 342–355)

Svátost smíření – několik pastoračních pohledů (1, 2007, 73–82)

Pomazání nemocných – pastorační pohled (1, 2008, 59–67)

Opatrný, Dominik

Mezi blasfémií a onomoklasmem: O úctě k Božímu jménu dnes (1, 2016, 66–73)

Ortega, Laurent

Katecheze jako probuzení k duchovnímu životu (3, 2019, 273–285)

Ouellet, Marc

Trojice a eucharistie. Tajemství Smlouvy (2, 2000, 103–119)

Duch v trinitárním životě (3–4, 2000, 222–233)

Maria a budoucnost ekumenismu (1, 2012, 50–61)

Paul, Jean

Řeč mrtvého Krista se střechy světa, že Bůh není (4, 1998, 375–378)

Pavel VI.

Dialog (encyklika Ecclesiam Suam III) (3–4, 2011, 127–144)

Pavlíková, Marta

Recenze: Adrienne von Speyr, Slova na kříži (3, 2003, 260)

Poslušnost z lásky (3–4, 2004, 304–310)

Péguy, Charles

Předsíň tajemství druhé ctnosti (1, 1998, 84–95)

Peterson, Erik

Teologie lidského zjevu (4, 2002, 342–347)

Petra, Basilio

Církevní celibát. Jedna katolická úvaha o jedné normě latinské tradice (2, 2009, 163–173)

Pfeiffer, Heinrich

Ježíšův skrytý život v Egyptě a v Nazaretě v zrcadle umění (1, 2004, 58–75)

Pinckaers, Servais-Théodore

Svědomí a omyl (4, 2017, 51–62)

Pieper, Josef

Smrt, nesmrtelnost a vzkříšení podle sv. Tomáše Akvinského (1, 2002, 42–49)

Pola, Pavel

Apoštol Pavel a svoboda (3, 2008, 222–232)

Polehla, Petr

Věrnost – dar bohů a zásluha lidí. Zamyšlení nad příběhem Filemóna a Baucidy z Ovidiových proměn (4, 2007, 375–381)

„Propusťte mě k těm, kteří budou zastřeleni“. O svobodě a odpovědnosti v Křelinově díle Každý své břímě (3, 2008, 302–305)

K Muratoriho spisu O pravé křesťanské pobožnosti a jeho vlivu na formaci kléru v době josefinismu (4, 2016, 59–74)

Polehla, Petr – Hojda, Jan

Zpověď v díle G. Greena a J. Durycha. Motiv zpovědi v Greenově Honorárním konzulovi a Durychově Bloudění (1, 2007, 108–120)

Pospíšil, Ctirad V.

Duch Svatý a kříž Ježíše z Nazareta (3, 1998, 224–245)

Mysteria carnis Christi – velký dluh teologie (3, 2002, 238–242)

Ježíšovy mesiášské zkoušky (1, 2005, 64–77)

Problematika přirozeného zákona a tajemství Muže z Nazareta (2, 2010, 36–53)

Pouivet, Roger

Epistemologie magisteria (4, 2018, 26-37)

Potterie, Ignace de la

Víra v janovských spisech (1, 1997, 38–53)

Četba Písma svatého v „Duchu Svatém“. (Je dnes ještě možný patristický způsob četby Písma?) (3–4, 2001, 268–282)

Preisner, Rio

Goethe v kleštích (3, 1997, 293–324)

Przywara, Erich

Bůh – Láska (1, 1999, 52–60)

Přibyl, Stanislav

Přirozené právo v normativu Kodexu kanonického práva (2, 2010, 91–101)

Příhoda, Petr

Český vztah k Evropě a její Unii: Ambivalence (2, 2005, 205–211)

Radkovský, František - Sládek, Karel

S otevřeným srdcem přijmout a pochopit. S biskupem Františkěm Radkovským rozmlouval Karel Sládek (2, 2020, 206–214)

Rahner, Hugo

Prius corde quam corpore (1, 2012, 75–94)

O viditelné církvi (2, 2012, 100–116)

Ramb, Martin W.

Jídlo jako vysvobození. Hnutí Slow Food jako vize dobrého života (1, 2019, 71-81)

Ratzinger, Joseph

Communio – program. Po dvaceti letech (0, 1996, 24–35)

Co znamená věřit (1, 1997, 12–27)

Důsledky víry ve stvoření (3, 1997, 241–252)

Ježíš Kristus dnes (4, 1997, 337–354)

O naději. Její spirituální základ z hlediska františkánské theologie (1, 1998, 23–35)

„Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Mana Virgine“ (2, 1998, 112–119)

Církevní hnutí a jejich theologické místo (4, 1998, 386–406)

Nanebevstoupení Páně (3, 1999, 303–307)

Ke struktuře slavení liturgie (4, 1999, 348–357)

Víra, pravda, kultura. Zamyšlení nad encyklikou Fides et ratio (2, 2000, 180–195)

Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (3–4, 2000, 384–389)

O problému křesťanského prorokování (3–4, 2001, 390–404)

Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (1, 2002, 59–72)

O konci času. Smrt, dějiny, věčnost. Úvaha o největším tajemství (2, 2002, 115–129)

K otázce smyslu kněžské služby (4, 2002, 361–386)

Nová evangelizace (1, 2002, 93–102)

Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (1–2, 2003, 126–128)

Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí. Ke stoletému výročí Papežské biblické komise (3, 2003, 251–258)

Křest, víra a náležitost k církvi (2, 2004, 111–127)

Zvěst o Bohu v naší době (3–4, 2004, 351–363)

Muž církve ve světě (2, 2005, 129–132)

Co můžeme v církvi změnit? (4, 2005, 399–402)

Slavení eucharistie: podoba a obsah (2, 2006, 149–160)

Obnova morální teologie: perspektivy 2. vatikánského koncilu a encykliky Veritatis splendor (3, 2006, 303–313)

Biskup – hlasatel a ochránce víry (2, 2009, 105–118)

Co znamená věřit (3, 2009, 192–206)

O naději (3, 2009, 207–219)

Zvěst o Bohu v naší době (3, 2009, 220–232)

Nová evangelizace (3, 2009, 233–242)

Důsledky víry ve stvoření (3, 2009, 243–254)

Ježíš Kristus dnes (3, 2009, 255–272)

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine (3, 2009, 273–281)

Nanebevstoupení Páně (3, 2009, 282–285)

Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (3, 2009, 286–299)

O konci času (3, 2009, 300–314)

Křest, víra a náležitost k církvi (3, 2009, 315–331)

Biskup – hlasatel a ochránce víry (3, 2009, 332–345)

Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (3, 2009, 346–348)

Slavení eucharistie: podoba a obsah (3, 2009, 349–359)

Ke struktuře slavení liturgie (3, 2009, 360–369)

K otázce smyslu kněžské služby (3, 2009, 370–395)

Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí (3, 2009, 396–402)

O problému křesťanského prorokování (3, 2009, 403–416)

Církevní hnutí a jejich teologické místo (3, 2009, 417–437)

Co můžeme v církvi změnit? (3, 2009, 438–441)

Obnova morální teologie (3, 2009, 442–452)

Víra, pravda, kultura (3, 2009, 453–468)

Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (3, 2009, 469–473)

Communio – program (3, 2009, 474–484)

Muž církve ve světě (3, 2009, 485–488)

Nová smlouva: K teologii smlouvy v Novém zákoně (1, 2011, 16–30)

„Milostí zahrnutá“: Prvky biblické mariánské úcty (1, 2012, 30–41)

Role náboženství vzhledem k současné krizi míru a spravedlnosti (1–2, 2013, 129–139)

"Darů zajisté svých Bůh nelituje". Poznámky k traktátu De Iudaeis (4, 2018, 85-106)

Předávání víry a zdroje víry (3, 2019, 219–235)

Sbohem, satane? (4, 2020, 363–370)

Reali, Nicola

„Aggiornamento“ apolgoetiky mezzi teologi a pastorací (1, 2014, 71–79)

Rebić, Adalbert

žalm 110,1. K významu „sedet ad dexteram Patris“ ve Starém zákoně (3, 1999, 233–237)

Víra ve vzkříšení ve Starém zákoně (1, 2002, 25–33)

Proměna vody ve víno (1, 2006, 79–85)

Ježíš, zákon a proroci. Úloha Mojžíše a Eliáše v události proměnění (2, 2008, 144–151)

Redakce

Editorial (0, 1996, 5–7)

Editorial (1, 1997, 5–8)

Editorial (2, 1997, 113–117)

Editorial (3, 1997, 239–240)

Editorial (4, 1997, 331–332)

Editorial (1, 1998, 5–8)

Editorial (2, 1998, 101–102)

Editorial (3, 1998, 205)

Editorial (4, 1998, 313–314)

Výročí: Henri de Lubac 1896–1996(0, 1996, 70–72)

Výročí: Georges Bernanos (1888–1948) (3, 1998, 280–281)

Etymologická poznámka: víra, věřit (1, 1997, 106–107)

Etymologická poznámka: Bůh, Otec (2, 1997, 230–232)

Etymologická poznámka: vtělení (2, 1998, 198–199)

Oprava (4, 1998, 410)

Obsahový a autorský rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–1998 (1, 1999, 92–109)

Editorial (1, 1999, 5–6)

Editorial (2, 1999, 117–118)

Editorial (3, 1999, 221–222)

Editorial (4, 1999, 317–318)

Editorial (1, 2000, 5–8)

Editorial (2, 2000, 101–102)

Editorial (3–4, 2000, 201–202)

Editorial (1, 2001, 7–9)

Editorial (2, 2001, 115–116)

Editorial (3–4, 2001, 221–222)

Henri kardinál de Lubac SJ: životopis (3–4, 2001, 365–368)

Editorial (1, 2002, 7–8)

Editorial (2, 2002, 113–114)

Editorial (3, 2002, 215–217)

Editorial (4, 2002, 317–318)

Editorial (1–2, 2003, 7–8)

Editorial (3, 2003, 167–168)

Editorial (4, 2003, 265–266)

Témata Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2003 (4, 2003, 409)

Editorial (1, 2004, 7–8)

Editorial (2, 2004, 109–110)

Editorial (3–4, 2004, 227–229)

Oprava (2, 2004, mimo stránkování)

Tématické okruhy Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2004 (3–4, 2004, 420–421)

Editorial (1, 2005, 7–8)

Editorial (2, 2005, 119)

Editorial (3, 2005, 215)

Editorial (4, 2005, 303)

Editorial (1, 2006, 7–8)

Editorial (2, 2006, 113–114)

Editorial (3, 2006, 233–234)

Editorial (4, 2006, 339–340)

Obsahový rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio (1996–2006) (4, 2006, 402–413)

Autorský rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio (1996–2006) (4, 2006, 414–427)

Tematické okruhy Mezinárodní katolické revue Communio (1996–2006) (4, 2006, 428)

Editorial (1, 2007, 7–8)

Editorial (2, 2007, 135–138)

Editorial (3, 2007, 249–250)

Editorial (4, 2007, 345–347)

Editorial (1, 2008, 7–10)

Editorial (2, 2008, 111–112)

Editorial (3, 2008, 209–210)

Editorial (4, 2008, 321–322)

Editorial (1, 2009, 7–8)

Editorial (2, 2009, 83)

Editorial (3, 2009, 187–191)

Ediční poznámka (3, 2009, 489–492)

Obsahový rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2009 (3, 2009, 493–515)

Editorial (4, 2009, 523–526)

Editorial (1, 2010, 7–9)

Editorial (2, 2010, 5–8)

Editorial (3–4, 2011, 5–6)

Editorial (1, 2011, 5–6)

Editorial (2, 2011, 7–8)

Editorial (4, 2011, 5–8)

Editorial (1, 2012, 5)

Editorial (2, 2012, 5–8)

Editorial (3, 2012, 5)

Editorial (4, 2012, 5–6)

Abstracts (4, 2012, 105–108)

Mezinárodní setkání redakcí Communio v Praze (3, 2013, 101–103)

Reeth, Jan M. F. Van

Nová interpretace koránu. Problém pro muslimskou teologii i pro mezináboženské vztahy (1, 2007, 121–131)

Reissner, Hanswerner

Maria – Sofia: Pokus o nástin sofiologie P. A. Florenského (1, 2012, 62–74)

Rémy, Gerard

Syn zrozený ve smrti (1, 2010, 36–46)

Repole, Roberto

Církev, zárodek jednoty (3, 2014, 42–54)

Rigger, Hansjörg

„Já vás křtím vodou k obrácení“ (1, 2005, 9–18)

Rocchetta, Carlo

Teologie andělů (4, 2019, 389–419)

Rougé, Matthieu

Eucharistie, trinitární zkušenost podle Viléma ze Saint-Thierry (2, 2000, 135–145)

Royt, Jan

Posvátné hory v Čechách (2, 2008, 173–177)

Karel IV. a Nové Město pražské (3, 2016, 52–60)

Řehoř z Nyssy

Život sv. Řehoře Thaumaturga (2, 1997, 220–223)

Říha, Karel

Recenze: Karel Říha, Identita a relevance (1, 2002, 108–109)

Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela (1–2, 2003, 137–152)

Sales, Michel

Pomazání nemocných – svátost odevzdaného života (1, 2008, 31–38)

Samir, Samir Khalil

Papež František a pozvání k dialogu s islámem (1, 2016, 93–104)

Samohýl, Jan

Židovství a křesťanství v tajemství smlouvy: biblicko-teologická meditace (1, 2011, 38–52)

Sautermeister, Jochen

Optimalizování bez hranic? Humen enhancement a "homo deus" (3/2020, 260–270)

Saward, John

Teologové skrytého života. Saharský poustevník a scholastický andělský učitel (1, 2004, 45–57)

Scarano, Angelo

Ježíšův vztah k nemocným (1, 2008, 11–30)

Ježíš mezi nanebevstoupením a parusií – s námi a pro nás (4, 2011, 19–28)

Globální pohled na modlitbu Páně (1, 2015, 8–21)

Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé" (1, 2016, 13–26)

Prosba "Přijď království tvé" z pohledu biblistiky (1, 2017, 9–18)

„Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ — pohled biblické exegeze (1, 2018, 9–19)

Chléb náš vezdejší dej nám dnes (Mt 6, 11). Pohled biblistiky (1/2019, 11-19)

Moc a autorita v Ježíšově pojetí (2/2020, 125–137)

Schelkshorn, Hans

Posedlost překračováním hranic. Ke krizy modernity (3/2020, 249–259)

Schindler, David C.

Zdraví a svatost (2, 2014, 30–46)

Schlier, Heinrich

Mocnosti a síly podel Nového zákona (4, 2020, 395–408)

Scola, Angelo

Muž a žena dnes: totožnost a odlišnost (3–4, 2011, 60–79)

Modlitba, nejvyšší vyjádření lidské svobody (2, 2015, 37–43)

Nový humanismus pro město (3, 2016, 22–34)

Seifert, David

Svoboda svědomí v křesťanství a v marxismu. Nárok absolutní pravdy na svobodu člověka? Snaha o objasnění podstatné rozdílnosti dvou zdánlivě podobných nároků (3, 2008, 266–273)

Průřez teologií obnoveného diakonátu (2, 2009, 129–151)

Servais, Jacques

Tak trvá tato trojíce... (1, 1997, 70–75)

Zpověď, svátost Otce milosrdenství: Prorocká intuice Adrienny von Speyr (2, 1999, 146–154)

Zasvěcené panenství a příchod Království. Milenaristická pokušení zasvěceného života (1, 2000, 39–54)

Evangelijní rady a totální sebedarování (3–4, 2004, 291–303)

Schaefer, Christoph

Snoubenka a nevěstka. Město v Janově Zjevení (3, 2016, 11–21)

Scheffczyk, Leo

Ježíšovo zmrtvýchvstání: životodárný základ víry (4, 1998, 326–335)

Písmo svaté – Slovo Boží a slovo Církve (3–4, 2001, 229–241)

Scheuer, Jacques

Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (2, 2017, 38–48)

Schmemann, Alexander

Maria a Duch svatý (1, 2012, 42–49)

Schilson, Arno

Liturgie jako místo přítomnosti a působnosti tajemství Ježíšova života (3, 2003, 201–213)

Schlier, Heinrich

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (4, 1998, 315–325)

Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia (3–4, 2000, 210–221)

Schmidt, Norbert

Městotvorná síla starého kostela. Nejsvětější Salvátor u Karlova mostu (3, 2016, 61–77)

Schmidt, Peter

Věřím v Boha, Stvořitele nebe a země (3, 1997, 253–265)

Chalcedon v životě křesťana (2, 1998, 120–127)

Schnackenburg, Rudolf

A Slovo se stalo tělem (2, 1998, 103–111)

Schneider, Gerhard

Kristologické preexistenční výpovědi v Novém zákoně (1–2, 2003, 31–41)

Schockenhoff, Eberhard

Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry. Systematicko-teologický náčrt (3, 2008, 233–252)

Schönborn, Christoph von

Člověk je stvořen, aby se stal Bohem (3, 1997, 279–292)

Communio tří církevních stavů (1, 2001, 47–59)

„Vzkříšení těla“ ve víře Církve (1, 2002, 9–24)

Cesta moderní kristologie (1–2, 2003, 19–30)

Schütz, Christian

Mysteria Ježíšova života – prizma víry (3, 2002, 218–230)

Ježíš Kristus, naprostá evangelní rada. Christologické založení evangelních rad (3–4, 2004, 231–241)

Sicari, Antonio

Aby biskupové mohli být poslušni Ducha (2, 1997, 198–211)

Eucharistie a vzkříšení (4, 1998, 341–348)

Aktuálnost jednoho dokumentu. Nad listem Kongregace pro nauku víry Orationis formas (1989) (2, 2015, 33–36)

Sládek, Karel

„Táborské světlo“ v mystice východního křesťanství (2, 2008, 163–172)

Ruská idea krásy, jež spasí svět (4, 2008, 401–405)

Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“ (2, 2009, 152–162)

„Starčestvo“ – duchovní otcovství na Rusi (4, 2009, 586–600)

Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu (3–4, 2011, 102–118)

O moudrosti v pojetí Tomáše Špidlíka (3, 2013, 69–76)

Chudí v "zelené ecyklice" Laudato si´papeže Františka (4, 2015, 75–87)

Pravá a falešná zbožnost ve vztahu k podobám lásky (4, 2016, 48–58)

Editorial (3, 2018, 5-6)

Člověk na cestě v románech Jacka Kerouaca a ve filmu Andreje Tarkovského (3, 2018, 70-79)

Zneužití autority a moci v pomáhajícíh profesích a v církvi (2, 2020, 193–205)

Sládek, Karel – Kohut, Pavel Vojtěch

„Otče, oslav své jméno“ (Jan 12, 28): Teologicko-pastorační podněty pro duchovní prožívání stáří a umírání (4, 2012, 79–98)

Sládek, Karel – Vopřada, David

Editorial (3, 2013, 5–9)

Söding, Thomas

„Učil jako ten, kdo má moc“. Ježíšovy zázraky a podobenství v evangeliu Božího království (2, 2007, 139–154)

Modlitba v Duchu: Otčenáš - ústřední prvek Ježíšova učení (1, 2015, 22–33)

Podobenství o marnotratném synu (4, 2016, 75–89)

Působit pokoj: Ježišovo blahoslavenství (Mt 5, 9) (2, 2018, 11-22)

Poklad v hliněných nádobách. Kánon jako listina či průkaz víry (2, 2019, 158-179)

Poklad v hliněných nádobách (dokončení) (3, 2019, 289–300)

Sorč, Ciril

Eucharistie – dar Nejsvětější Trojice a díkůvzdání Církve (2, 2000, 120–134)

Spaemann, Robert

Otázka významu slova „Bůh“ (2, 1997, 118–135)

Racionalita a víra v Boha (1, 2012, 95–110)

Umírání v dnešní době (4, 2012, 99–101)

Spaemann, Robert – Zaborowski, Holger

„Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (3, 2008, 306–314)

Speyr, Adrienne von

Boží dar (1, 1997, 65–67)

Adam a Bůh (3, 1997, 274–278)

Mytí nohou (3, 1998, 256–260)

Návrat k Otci (3, 1999, 287–291)

Církev jako tajemství (3–4, 2000, 311–314)

Velikonoční dar (2, 2001, 176–182)

Pánovo nebe (3, 2002, 284–288)

Svatost v každodenním životě (4, 2003, 292–299)

Světelná tajemství růžence. Výbor z textů (1, 2005, 102–107)

Pomazání do smrti (1, 2008, 68–75)

Největší tajemství (3–4, 2011, 80–88)

Odměna lásky (1–2, 2013, 143–148)

Láska v modlitbě (2, 2015, 61–65)

Výklad modlitby otčenáš (1, 2017, 39–47)

Spiteris, Ioannes

Svatost církve jako život v Kristu a její svátostná povaha podle Mikuláše Kabasily (4, 2013, 9–25)

Stoll, Christian

Petr v rámci celku. H. U. von Balthasar o postavení Petra v catholice (3, 2014, 55–61)

Stosch, Klaus vonNásilí v textech Bible a Koránu (2, 2017, 28–37)

Strach, Jiří – Kohut, Pavel Vojtěch

Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (2, 2009, 174–181)

Striet, Magnus

Fascinace budhismem nebo víra v Krista? Antropologický diskurs (3, 2007, 282–288)

Stubenrauch, Bertram

Hřích - vina - odpuštění. Nástin nauky o vykoupení (1, 2020, 88–97)

Suchánek, Vladimír

Krajina srdce. Naděje jako součást mystagogické, eschatologické a soteriologické koncepce filmů Andreje Tarkovského (1, 1998, 55–83)

Krása je Pravda Lásky. Úvaha o estetických a spirituálních souvislostech uměleckého obrazu ve filmu (1, 1999, 65–91)

Krajina bytí jako metanoia (2, 1999, 173–195)

Suchár, Josef

Neratov - poutní místo smíření a pokoje. Rozhovor s P. Josefem Suchárem (2, 2018, 87-95)

Svatoň, Robert

Jedna církev a její jednota (3, 2014, 8–27)

Zápas o živou přítomnost Slova: Luther a luterství pohledem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. (3, 2017, 79–99)

Poslání ženy v tajemství vykoupení: Biblická meditace Adrienne von Speyr (4, 2017, 105–114)

Prosit o chléb společně s otci reformace (1, 2019, 54-70)

Svatoň, Robert – Šmejdová, Barbora

Hranice a život v Nekonečném podle Adrienne von Speyr (3, 2020, 319–333)

Šandlová, Marie Jana

„... A začali se veselit“ (Lk 15,23). Celebrativní charakter svátosti smíření (1, 2007, 53–72)

Šerých, Jaroslav

Víra z radosti – radost z víry. Výpověď umělce (1, 1997, 102–105)

Jak bolí Bůh (3, 2005, 226–231)

Šiktancová, Jiřina

Nemoc, bolest a utrpení v umění. Anketa k zamyšlení (1, 2008, 104–109)

Špidlík, Tomáš

Obraz Kristův. Problémy řeckých Otců (2, 1998, 160–174)

Mons. Karel Vrána (3, 2005, 217–220)

Štěch, František

John Henry Newman o víře a rozumu: Recepce Newmanova pojetí vztahu rozumu a víry v díle kardinála Avery Dullese (2, 2011, 111–118)

Štica, Petr

Přirozený zákon v sociálním učení církve (2, 2010, 66–90)

Štrukelj, Anton

Naděje neklame (2, 1998, 45–54)

Duchovní krása ikon (3, 3003, 253–260)

Příchod Pána ve slavení eucharistie (3, 2012, 55–61)

Očištění paměti (1, 2020, 80–87)

Tanzella-Nitti, Giuseppe

Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (2, 2017, 9–18)

Tichý, Ladislav

Bůh – náš Otec. Svědectví Nového zákona (2, 1997, 171–181)

Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií (1, 2004, 17–29)

Tomášková, Eva

Provizorium nebo prozřetelnost? (3, 2002, 294–302)

Trémel, Bernard Yves

„Zůstávat v janovských spisech: Věrnost ve víře nebo v lásce? (4, 2007, 362–374)

Tück, Jan-Heiner

Hans Urs von Balthasar: nadčasový prostředník (2, 2005, 133–139)

„Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka“ (Zach 2,12): Několik teologických poznámek k šoa a její jedinečnosti (1, 2011, 63–77)

Přítomnost Nepřítomného: Poznámky k duchovnímu sebezpřítomnění Krista v eucharistii (4, 2011, 50–55)

Primát společenství. Od Benedikta XVI. k Františkovi. Úvahy o Petrově službě ve třetím tisíciletí (3, 2014, 62–78)

Poután a svoboden. Homo viator a jeho předobraz v Odysseovi u stěžně (3, 2018, 40-51)

Ulrich, Ferdinand

Bůh náš Otec (2, 1997, 153–162)

„Jednota života a smrti“ v daru bytí jakožto láska (3–4, 2001, 385–389)

Van Calster, Stefaan

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (1–2, 2013, 94–97)

Pedagogika svatosti (4, 2013, 39–47)

Van den Heede, Philippe

Odešel, aby se vrátil: Velikonoční tajemství podle první části řeči na rozloučenou v Janově evangeliu (4, 2011, 29–39)

Ventura, Václav

Reforma v cisterciáckém řádu (3–4, 2004, 341–350)

Hesychasmus: Cesta křesťanského Východu k pokoji srdce (2, 2018, 64-86)

Lectio divina (2, 2019, 181-198)

Villefranche, Henry de

Lukášovo dvojí vyprávění, jedna teologie dovršení (4, 2011, 9–18)

Vives Soto, Leopoldo M.

Prožívání lásky v manželství a v panenství (3–4, 2011, 44–59)

Vlková, Gabriela

Recenze: Kurt Schubert, Bible a dějiny (1, 2001, 109–110)

Voderholzer, RudolfGörföl, Tibor

Henri de Lubac vykládá Písmo svaté (1, 2006, 101–109)

Četba Dei Verbum ve světle přípravných a komentujícíh textů Josepha Ratzingera (2, 2019, 132-148)

Vokoun, Jaroslav

Via media: K tradici a budoucnosti jednoho Newmanova pojmu (2, 2011, 54–80)

Vopřada, David

Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev (3, 2013, 21–34)

Augustinova neuka o manželství (3–4, 2011, 89–101)

Editorial (1, 2014, 5–8)

Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství (1–2, 2013, 68–87)

Svátosti – Kristův lék u církevních otců (2, 2014, 74–86)

Editorial (1, 2018, 5-6)

Editorial (1, 2019, 5-8)

Patristický výklad prosby "chléb náš každodenní/nadpodstatný dej nám dnes" (1, 2019, 20-35)

Prosba "Odpusť nám naše viny" v latinské patristice (1, 2020, 21–36)

Vorholt, Robert

Odpusť nám naše viny. Odpuštění ve světle modlitby Otčenáš (1, 2020, 11–20)

Vrána, Karel

Evangelium a církev v proměnách dějin (3, 2005, 274–298)

Weber, Dominique – Carraud, Vincent

Přirozené právo: kritická funkce (2, 2010, 9–18)

Zaborowski, Holger

Ikonické existování. K hermeneutice toho, co znamená být člověkem (3, 2006, 244–267)

Rozum, svoboda a Boží království. Úvahy o společenskoteoretické a ekleziologické dimenzi německého idealismu (2, 2007, 223–245)

Zaborowski, Holger – Spaemann, Robert

„Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (3, 2008, 306–314)

Zelinskij, Vladimir

Maria, Duch Svatý a svatost (3–4, 2000, 249–256)

Žůrek, Jiří

Recenze: Carlo Rocchetta, Svátosti víry (3, 2002, 309–313)

Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR (1–2, 2003, 161–163)