Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Nové číslo revue Communio o tradici

„Tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých.“ Těmito slovy se pokusil vyzdvihnout význam tradice v církvi americký historik dogmatu Jaroslav Pelikan.

Záměrem nového čísla (sv. 84) Mezinárodní katolické revue Communio je představit křesťanskou tradici jako živý proces spjatý s událostí Božího zjevení. Tato událost je přitom ve své podstatě láskyplným sdílením, jímž se trojjediný Bůh sklání k člověku, aby mu dal účast na svém věčném životě. Takové je podle kurátorů svazku společné východisko všech předkládaných článků.

Otázka náboženství a násilím tématem nového Communia

Pozornost nového čísla (sv. 83) Mezinárodní katolické revue Communio se soustředí na dva spolu často zmiňované pojmy, jimiž jsou náboženství a násilí. „Nemine dne, aby nebyly spojovány,“ poznamenává v úvodníku kurátor čísla, pražský teolog Vojtěch Novotný.

Jednotlivé příspěvky zahraničních autorů se zabývají násilím z pohledu židovsko-křesťanského monoteismu (Giuseppe Tanzella-Nitti), z hlediska východních náboženství hinduismu a budhismu (Klaus von Stosch) a nechybí ani analýza textů, které lze k problematice násilí nalézt v Bibli a v Koránu (Jacques Scheuer). Otevřena je též otázka, zdali lze teologicky ospravedlnit jev donucování k víře, který doprovázel dějiny křesťanství (Hans Maier). Na druhou stranu zaznívá i Solovjovovo prorocké varování před „nenásilně“ vystupujícím Antikristem (Giacomo Biffi).

Proběhlo mezinárodní setkání »Communio«

Ve dnech 7. – 10. května se v Praze uskutečnilo setkání redakcí mezinárodní katolické revue Communio. Časopis, jejž založili Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger a Henri de Lubac, je nyní vydáván ve třinácti zemích – Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemí, Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku, Polsku, Spojených státech, Brazílii, Portugalsku, Argentině a České republice. Jednotlivé redakce jednaly v Praze o dalších projektech Communio, připravovaly obsah a témata budoucích čísel časopisu.

Prokop Brož: Ne znechucení, ale novou chuť.

Z aktuálního čísla věnovaného tématu milosrdenství otevíráme článek Prokopa Brože, děkana pražské teologické fakulty a vedoucího redaktora české redakce MKR Communio Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku. Text objevuje v Božím milosrdenství prostředek, kterým Bůh chce vyhojit dnešní duchovní nemoci člověka. Ty spočívají podle něj především v únavě, zapomnění a smutku. A předestírá výzvu obnovy chuti do života a znovuobjevení chuti Kristovy lásky.

Bližší představení celého čísla i jednotlivých článku najdete v editorialu.

 

Texty nultého čísla nyní volně přístupné

Nulté číslo Mezinárodní katolické revue Communio, které vyšlo před devatenácti lety a jehož součástí je i Balthasarův programový článek Communio – program, je nyní našim čtenářům k dispozici volně ke stažení v archivu na těchto stránkách.

Vnitřní modlitba – téma nového čísla MKR Communio

Druhé letošní číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 75) si klade za cíl otevřít čtenáři specifický rozměr křesťanského duchovního života, jímž je vnitřní modlitba. Česká redakce si volbou tohoto tématu chtěla připomenout pětisté výročí narození sv. Terezie z Avily, které připadlo na letošní 28. březen. Třebaže v obecném povědomí bývá vnitřní modlitba spíše spjata s představou prostoru vyhrazeného pouze pro přesně vymezený okruh osob, upozorňuje již úvodní editorial na skutečnost, že tento druh modlitby je cestou, která je v církvi přístupná všem věřícím nehledě na osobní temperament, věk, pohlaví nebo životní stav. Kurátor čísla Vojěch Kohut zdůvodňuje toto své tvrzení přesvědčením, že ve škole vnitřní modlitby jde především o rozvíjení osobního vztahu s Bohem coby života víry, naděje a lásky, který tvoří samotné jádro křesťanské existence.

Podkategorie