Nové číslo MKR Communio o kánonu Písma svatého

Problematice kánonu biblických knih se věnuje nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (svazek 91). Toto téma, jehož středem je otázka Božího Zjevení a jeho předávání, je propojeno s celou řadou důležitých aspektů týkajících se vztahu mezi Zjevením, Biblí, tradicí a církví. Francouzský biblista Régis Burnet ve svém článku zkoumá, jak vůbec termínu kánon rozumět. Dochází přitom k závěru, že kánon není pouze seznamem knih, nýbrž vyjádřením pravidla četby Písma. Řezenský biskup Rudolf Voderholzer předkládá koncilní teologii Zjevení ve světle výkladu Josefa Ratzingera, který zdůrazňoval, že Písmu lze porozumět pouze v kontextu víry církve a ve spojení s její živou tradicí. Belgický patrolog Philippe Henne věnuje svoji studii otázce, jak vypadal kánon biblických knih v době církevních otců. Rozsáhlá studie německého novozákoníka Thomase Södinga, jejíž první část číslo přináší, tematizuje vztah kánonu a historicko-kritické interpretace Bible. Zmíněné čtyři texty k otázce kánonu Písma doplňuje článek Václava Ventury o lectio divina v patristické a monastické tradici.