Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Nové číslo MKR Communio k Roku milosrdenství

Druhé letošní číslo Mezinárodní katolické revue Communio nese název „Milosrdenství“. V pořadí 79. svazek časopisu tak chce přispět k prožívání mimořádného Svatého roku milosrdenství, který jako zvláštní čas církve vyhlásil papež František. Výběr textů našich i zahraničních autorů byl učiněn tak, aby souzněl s hlavními liniemi svatého roku, jehož hlavní výzvu lze spolu s papežem shrnout do dvou požadavků: otevřít se Božímu milosrdenství a pokusit se být milosrdný k druhým.

První příspěvek z pera olomouckého biblisty Petra Chalupy rozprostírá šíři starozákonní formule „jeho milosrdenství trvá navěky“, která umožňuje nahlížet Boží milosrdenství jako perspektivu celých dějin coby historie spásy.

Článek Guy Bedouella (†2012), francouzského dominikána a bývalého dlouholetého člena francouzské edice revue Communio, se obrací do minulosti pro konkrétní příklady, na nichž autor ukazuje plodnost působení církve, která se nechává ve svém putování dějinami proniknout duchem milosrdenství.

Současný děkan Filozofické fakulty Papežské akademie sv. Tomáše v Římě, Serge Thomas Bonino, se zabývá klíčovou otázkou, když popisuje vztah mezi milosrdenstvím a spravedlností. V pojetí sv. Tomáše Akvinského přitom nejde o vzájemně si odporující aspekty, nýbrž o dvě dimenze jediné skutečnosti, kterou je zjevení Boha jednajícího pro spásu člověka.

Čtenářům revue důvěrně známý karmelitánský kněz a teolog Pavel Vojtěch Kohut představuje ve svém textu duchovní blízkost Terezie z Lisieux a Alžběty z Dijonu, jež tkví v jejich odevzdanosti Bohu a v rozhodnutí pro nezištnou lásku, které jsou neseny právě důvěrou v Boží milosrdenství.

Prokop Brož, děkan pražské Katolické teologické fakulty a vedoucí redaktor české redakce MKR Communio, objevuje v Božím milosrdenství prostředek, kterým Bůh chce vyhojit dnešní duchovní nemoci člověka. Ty spočívají podle něj především v únavě, zapomnění a smutku.

Kněz a teolog Vojtěch Janšta na závěr čísla otevírá podnětnou perspektivu mariologickou, když o Matce milosrdenství uvažuje ve spojení s Kristem jako o nástroji zjevení Božího milosrdenství světu, a následně ve spojitosti s církví jako o pomocnici při přijetí tohoto Božího daru.

Nový svazek MKR Communio je možné si zakoupit jako obvykle v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství.

Nové číslo MKR Communio o Božím království

Přijď království tvé , tak zní název prvního čísla 21. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 82), který tematicky rozvíjí další část meditací o modlitbě Páně. Po úvahách nad hloubkou vstupního oslovení nebeského Otce (sv. 74) a poté, co byla pozornost věnována prosbě o posvěcení jeho jména (sv. 78), přináší nový svazek řadu příspěvků, které pronikají význam slov, v nichž podle Kristova příkazu prosíme o příchod Božího království.

Nové číslo MKR Communio přichází s tématem pokoje a smíření

Právě vycházející letošní druhé číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 87) svým tématem zcela souzní s modlitebním úmyslem, který na měsíc listopad vyhlásil papež František: „Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.“ Jak může církev uprostřed světa zmítaného násilím a válečnými konflikty dostát poslání být znamením a nástrojem univerzálního míru? To je jedna z otázek, nad níž se v čísle zamýšlejí domácí i zahraniční autoři. Pohled německého biblisty Thomase Södinga je upoután na Krista, původce každého míru, který zve učedníky, aby se stali šiřiteli pokoje. Jeho krajanka filosofka Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz představuje, jak o univerzálním křesťanském pokoji smýšleli vybraní myslitelé epochy renesance. Do třetice německý autor Hans Maier pokračuje svoji reflexí až k osvícenství, které nastolilo otázku zákazu války a mezinárodního práva. Pokoj ovšem vyvěrá ze srdce, kterého se dotýká zmrtvýchvstalý Kristus. Karmelitán Pavel Vojtěch Kohut si klade otázku vnitřního nepokoje jako součásti procesu obrácení a řeckokatolický kněz Václav Ventura čtenářům představuje cestu křesťanského Východu k vnitřnímu pokoji srdce. Závěrečný rozhovor s neratovským farářem P. Josefem Suchárem uzavírá svazek sdělením o vlastní zkušenosti s proměnou konflikty poznamenané oblasti Orlických hor v poutní místo pokoje a smíření.

2/2018: Pokoj a smíření

Nové číslo MKR Communio rozlišuje mezi pravou a falešnou zbožností

Právě vycházející číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 81) upírá pohled k otázce zbožnosti a přitom se snaží nabídnout čtenáři pomoc k orientaci mezi jejími různými projevy. Lze některé druhy zbožnosti nazvat ryzími a opravdovými, zatímco jiné formy představují spíše její karikaturu? Existuje zbožnost pravá a falešná? Co je měřítkem takového rozlišení? Nad těmito otázkami se zamýšlí pětice českých autorů, a to z hlediska teologie biblické, spirituální a z pohledu dějin spirituality.

Nové číslo MKR Communio se věnuje tajemství kenoze

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus,“ to jsou slova, jimiž svatý Pavel v listě křesťanům do Filip uvozuje christologický hymnus popisující ponížení vtěleného Božího Syna poslušného až k smrti kříže, kterého následně Bůh povýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jiné jméno (srov. Flp 2,6–11). Tento text o Pánově ponížení je základním biblickým místem, ze kterého se odvíjí bezpočet duchovních úvah a teologických komentářů o tajemství kenoze, jemuž je věnováno nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 76).

Články a studie, které čtenář ve svazku nalezne, mu dávají možnost zachytit různé odstíny aspektů na významy tolik bohatého pojmu, jenž vystihuje Boží logiku vykoupení tkvící v lásce, jejíž podstatou je zřeknutí, zmaření, vyprázdnění (řec. kenosis). Volbou tématu přitom domácí redakce souzní s celosvětovým konsorciem, neboť kenozi věnovaly jedno číslo i sesterské jazykové mutace mezinárodní revue. Jaké příspěvky tedy naše nové číslo nabízí?

K důležitým tématům z bohatého teologického odkazu Romana Guardiniho, od jehož narození letos uplynulo 130 let, patří Boží pokora. Článek od člena české redakce MKR Communio Pavla Frývaldského prezentuje pojetí této tajemné Boží vlastnosti v díle velkého německého myslitele v kontextu jeho úvah o problematice lidské moci na „konci novověku“. Autor ukazuje, že v centru Guardiniho reflexe stojí právě christologický hymnus o kenozi Krista (Flp 2,6–11) interpretovaný jako radikální pokoření Božího Syna.

Frankfurtský jezuita Werner Löser představuje kenozi coby typický rys díla Hanse U. von Balthasara. Článek se soustředí na Balthasarovu teologii kříže, v níž ožívá v celé své závažnosti neochalcedonská christologie, která v Ježíšově utrpení a smrti spatřuje ponížení „jednoho z Trojice“, Božího Syna.

Někdejší profesor filosofie na římské Gregoriáně a emeritní biskup diecéze Chur Peter Henrici ve svém textu ukazuje, jak se pojem kenoze, který je v křesťanském Zjevení primárně situován do nauky o Vtělení a do soteriologie, ve filosofii stává součástí úvahy o stvoření coby otázky po zdůvodnění bytí zkušenostního světa. Přitom si konkrétně všímá koncepce Hegelovy a Blondelovy a poukazuje na jejich zásadní rozdílnost.

Albert Peyriguèr, francouzský misionář a následovník bl. Charlese Foucaulda zaujal německého dogmatika Gisberta Greshakeho, který načrtnul jeho portrét právě ze zorného úhlu tajemství kenoze. Peyriguèrova přítomnost uprostřed arabského světa měla výrazně kenotickou povahu v tm smyslu, že misionář beze zbytku vyvlastnil sám sebe, aby se stal jedním z těch, mezi nimiž žil, aby jim zpřítomnil Krista a připravil pole pro hlásání evangelia.

Viceprezident Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny na Lateránské univerzitě v Římě José Granados se ve své studii zaměřuje na otázku utrpení člověka, jak ji popsal Jan Pavel II. v listě Salvifici doloris. Utrpení, které je následkem pádu, je chápáno jako zkušenost těla, jež odkrývá lidskou důstojnost zastřenou prvotním pádem a otevírá cestu k uzdravení.

Závěrečný příspěvek pochází z pera českého kněze a kunsthistorika Radka Martinka, který jako výmluvný projev a příklad přijetí kenoze v liturgii církve charakterizuje rozhodnutí Pavla VI. používat při papežských ceremoniích berlu se znázorněním Ukřižovaného.

Také nový svazek MKR Communio je možné jako doposud zakoupit v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství.

Nové číslo revue Communio o tradici

„Tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých.“ Těmito slovy se pokusil vyzdvihnout význam tradice v církvi americký historik dogmatu Jaroslav Pelikan.

Záměrem nového čísla (sv. 84) Mezinárodní katolické revue Communio je představit křesťanskou tradici jako živý proces spjatý s událostí Božího zjevení. Tato událost je přitom ve své podstatě láskyplným sdílením, jímž se trojjediný Bůh sklání k člověku, aby mu dal účast na svém věčném životě. Takové je podle kurátorů svazku společné východisko všech předkládaných článků.

Podkategorie