Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Otázka náboženství a násilím tématem nového Communia

Pozornost nového čísla (sv. 83) Mezinárodní katolické revue Communio se soustředí na dva spolu často zmiňované pojmy, jimiž jsou náboženství a násilí. „Nemine dne, aby nebyly spojovány,“ poznamenává v úvodníku kurátor čísla, pražský teolog Vojtěch Novotný.

Jednotlivé příspěvky zahraničních autorů se zabývají násilím z pohledu židovsko-křesťanského monoteismu (Giuseppe Tanzella-Nitti), z hlediska východních náboženství hinduismu a budhismu (Klaus von Stosch) a nechybí ani analýza textů, které lze k problematice násilí nalézt v Bibli a v Koránu (Jacques Scheuer). Otevřena je též otázka, zdali lze teologicky ospravedlnit jev donucování k víře, který doprovázel dějiny křesťanství (Hans Maier). Na druhou stranu zaznívá i Solovjovovo prorocké varování před „nenásilně“ vystupujícím Antikristem (Giacomo Biffi).

Proběhlo mezinárodní setkání »Communio«

Ve dnech 7. – 10. května se v Praze uskutečnilo setkání redakcí mezinárodní katolické revue Communio. Časopis, jejž založili Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger a Henri de Lubac, je nyní vydáván ve třinácti zemích – Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemí, Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku, Polsku, Spojených státech, Brazílii, Portugalsku, Argentině a České republice. Jednotlivé redakce jednaly v Praze o dalších projektech Communio, připravovaly obsah a témata budoucích čísel časopisu.

Vnitřní modlitba – téma nového čísla MKR Communio

Druhé letošní číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 75) si klade za cíl otevřít čtenáři specifický rozměr křesťanského duchovního života, jímž je vnitřní modlitba. Česká redakce si volbou tohoto tématu chtěla připomenout pětisté výročí narození sv. Terezie z Avily, které připadlo na letošní 28. březen. Třebaže v obecném povědomí bývá vnitřní modlitba spíše spjata s představou prostoru vyhrazeného pouze pro přesně vymezený okruh osob, upozorňuje již úvodní editorial na skutečnost, že tento druh modlitby je cestou, která je v církvi přístupná všem věřícím nehledě na osobní temperament, věk, pohlaví nebo životní stav. Kurátor čísla Vojěch Kohut zdůvodňuje toto své tvrzení přesvědčením, že ve škole vnitřní modlitby jde především o rozvíjení osobního vztahu s Bohem coby života víry, naděje a lásky, který tvoří samotné jádro křesťanské existence.

Vyšlo Communio 1/2014 (č. 70) o apologetice

Mají křesťané 21. století potřebu se bránit či obhajovat? Tato otázka prostupuje jako ústřední motiv prvním letošním číslem Mezinárodní katolické revue Communio (1/ 2014, sv. 70), které právě vychází a které nese název Apologie a apologetika.

Vyšlo Communio 2/14 (č. 71) o zdraví

Jaké místo má zdraví v křesťanském životě, aneb jak je třeba zdraví nahlížet v perspektivě víry? Touto otázkou vystihuje Pavel Vojtěch Kohut, autor editorialu nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (2/2014, sv. 71), tematické zaměření celého svazku. Domácí a zahraniční teologové se v něm zabývají danou problematikou z různých perspektiv, především pak z hlediska filosofie, antropologie, biblické teologie a patristiky.

Vyšlo Communio 3/2014 (č. 72) o jednotě církve

Tajemství jednoty církve je spojujícím tématem nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 72). Poté, co minulá čísla věnovala pozornost ostatním třem „známkám církve“, jimž jsou svatost (sv. 69), katolicita a apoštolskost (sv. 63), klade si tento svazek za cíl, představit čtenáři hlavní linie současné teologické reflexe a stěžejní otázky života dnešní církve ve vztahu k její jednotě. Základní kontext těchto úvah, jak vystihuje úvodní Editorial, přitom tvoří napětí mezi univerzálním charakterem jedné církve, kterou založil Kristus a světem globální komunikace coby modelem života a fungování soudobé společnosti.

Podkategorie