Nové číslo MKR Communio rozlišuje mezi pravou a falešnou zbožností

 

Nad tím, jestli existuje „biblická“ zbožnost, se ve svém článku zamýšlí pražský biblista Jaroslav Brož. Upozorňuje na rozdílnou náplň pojmu „zbožnost“ v antické kultuře a v řecké verzi Starého zákona, aby následně předložil význam daného termínu v rámci novozákonního korpusu.

Východiskem úvah čtenářům Communia důvěrně známého teologa a misionáře Pavla Vojtěcha Kohuta se stávají dva evangelní texty, v nichž Ježíš vystavuje kritice vnějškovost farizejské a umíněnost pohanské zbožnosti. Opravdová křesťanská zbožnost přitom vyvěrá z působení Ducha Svatého v našem nitru, který uděluje dar rozlišování a projevuje se službou.

Jezuitský teolog a pedagog olomoucké teologické fakulty Michal Altrichter sleduje zápas mezi pravou a nepravou zbožností na základě zkušenosti „života srdce“. Třebaže takový druh zkušenosti nachází odezvu v široké škále pocitů, tvoří stěžejní a teologicky nosné kritérium zbožnosti provázanost lidského srdce na Srdce Pána.

Na základě podnětů z encykliky Benedikta XVI. Des caritas est se Karel Sládek, člen redakční rady revue, soustředí na to, jakým způsobem jsou formy zbožnosti ovlivněny dvěma podobami lásky: láskou k Bohu ( agape) a sebeláskou (fialutia). Právě toto rozlišení nabízí podle autora měřítko k určení autenticity zbožnosti.

Spis o pravé zbožnosti z pera Ludovica Antonia Muratoriho, představitele katolického osvícenství, zkoumá ve svém příspěvku vyučující filosofické fakulty v Hradci Králové, Petr Polehla. V textu věnuje pozornost vlivu, který zmíněné dílo sehrálo ve formaci kněží v našich zemích za doby vlády Josefa II.

Poslední článek čísla pochází z dílny německého exegety Thomase Södinga a tematicky se ještě vztahuje k uplynulému Roku milosrdenství. V podobenství o marnotratném synu, které je samotným jádrem evangelní zvěsti, odhaluje teolog podstatné rysy milosrdenství coby hlavní Boží vlastnosti a stěžejního projevu jeho lásky.

O nový svazek MKR Communio můžete požádat v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství.