Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Communio 1/2015 (č. 74) otevírá cyklus o modlitbě Otčenáš

Úvodní slova Modlitby Páně: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, udávají tón prvnímu číslu 19. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 74). Časopis tak zahajuje na mezinárodní úrovni sérii čísel, která budou věnována jednotlivým prosbám modlitby, kterou Kristus naučil své učedníky. Uvažovat o slovech této modlitby Krista a církve je způsob, jež chce čtenářům v prvé řadě napomoci k tomu, aby se stále důvěrněji této modlitbě učili. Vždyť díky ní můžeme s vtěleným a oslaveným Pánem vstupovat do společenství jednoho Ducha, a mít tak podíl na jeho vztahu k nebeskému Otci, jak připomíná v úvodním editorialu kurátor čísla Vojtěch Novotný.

Evangelium a město – téma nového čísla MKR Communio

„Je nutné být tam, kde se tvoří nové příběhy a paradigmata, přinášet Ježíšovo Slovo do nejhlubších zákoutí duše města.“ Tato slova apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium z r. 2013, vyjadřující papežův naléhavý zájem o to, aby církev při hlásání evangelia v dnešním světě brala vážně výzvy městských kultur, se stala mezinárodnímu sdružení Communio podnětem k samostatné reflexi. Výsledkem tvůrčího nasazení české redakce revue je nové číslo časopisu (sv. 80), které nese název Evangelium a město. Jeho kurátoři zužitkovali jednak příspěvky zahraničních autorů k tématu, ale předkládají též původní úvahy, v nichž se zrcadlí specifika českých dějin, kultury a religiozity.

Mezinárodní setkání Communio ve Vídni

Každoročně počátkem května se zástupci redakcí revue Communio z jednotlivých zemí setkávají, aby projednali výhledy další činnosti na příští roky. Zvláštní místo ve společných debatách zaujímají jednání o tématech a podobě čísel, na něž se mohou čtenáři těšit v následujících letech.

Hostitelem letošního mezinárodního setkání se stala německy hovořící redakce, která pozvala jednotlivé národní redakce do Vídně. Českou redakci zastoupili David Vopřada a Jana Maroszová. Vedle pracovních schůzek, které probíhaly v příjemném prostředí vídeňského Don Bosco Haus, účastníky konsorcia pozval ke společnému slavení eucharistie a k přátelskému setkání vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, jehož s naší zemí pojí zvláštní vztah, protože se zde narodil. Velmi silným zážitkem celého večera byl jeho popis událostí, které vedly k poškození obrazu Ukřižovaného ze strany nacistů a členů Hitlerjugend po rozhodném vystoupení tehdejšího arcibiskupa a kardinála Theodora Innitzera. Účastníky konsorcia také poctil svou návštěvou starozákonní biblista Ludger Schwienhorst-Schönberger, který vystoupil s přednáškou o vztahu historicko-kritického a teologického přístupu k výkladu Písma sv. u Josepha Ratzingera.

MKR Communio na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, na kterém je nově zařazena i Mezinárodní katolická revue Communio.

MKR Communio pokračuje úvahami o Modlitbě Páně

 

V novém formátu a změněné grafické úpravě vstupuje Mezinárodní katolická revue Communio do dvacátého roku své existence v českých zemích. Právě publikovaný 78. svazek časopisu s názvem „Posvěť se jméno tvé“ dává tušit, že se jedná o rozvinutí úvah nad Modlitbou Páně, které byly zahájeny v loňském prvním čísle (svazek 74).

 

Slova o posvěcení Božího jména, která tvoří první prosbu Otčenáše, jsou podle Tomáše Špidlíka snad vůbec „nejtemnější k pochopení“ z celé této modlitby. K jejich osvětlení se editorovi čísla Vojtěchu Novotnému podařilo shromáždit reprezentativní výběr příspěvků domácích teologů, který odráží možnou šíři přístupu k tématu v současné české teologické reflexi.

 

Číslo otevírá článek novozákoníka vyučujícího na KTF UK v Praze Angela Scarana, který nahlíží prosbu Ježíšovy modlitby z pozice biblické exegeze. Tato věta Otčenáše nás podle autora přivádí k samotnému centru evangelní zvěsti, neboť Božím jménem, jež má být posvěceno, je jméno Otce Ježíše Krista. Jedině Otec sám může posvěcovat své jméno tím, že zjevuje v Kristu svou láskyplnou tvář a umožňuje člověku, aby ho oslavil svými slovy a skutky.

 

Vojtěch Novotný z Katedry fundamentální a dogmatické teologie na již jmenované pražské fakultě ukazuje, že ačkoli tradice vycházející od Písma a otců klade důraz na to, že Otcovo jméno je posvěcováno naším posvěcením, je třeba spíše položit důraz na to, že Otec sám posvěcuje své jméno tím, že nám projevuje své otcovství. To pak zahrnuje i naše posvěcení, které Bůh sám působí.

 

Karmelitán Pavel Vojtěch Kohut, který je stejně jako předcházející autor členem české redakce mezinárodní revue Communio, působí toho času v afrických misiích. Číslo časopisu obohacuje textem, který si klade otázku po tom, jak se Boží jméno stává svatým v duchovním životě křesťanů. Odpověď nachází v biblických textech, jež představují věřícího člověka v postoji klanění, radosti z Boha a nezištné lásky.

 

Na praktický vztah posvěcení Božího jména ke křesťanským hodnotám poukazuje Helena Machulová z českobudějovické teologické fakulty. Ve stopách spisu Dionýsia Areopagity chápe Boží jména jako výraz základních Božích vlastností, kterým lze rozumět coby hodnotám, jež jsme povoláni uskutečňovat v každodenním životě.

 

 Dominik Opatrný, který vyučuje morální teologii na CMTF UP v Olomouci zkoumá spojitost prosby Otčenáše s druhým přikázáním Desatera, které zapovídá, aby Boží jméno bylo vyslovováno nadarmo. Tato skutečnost se odráží nejen v požadavku, aby se věřící vystříhal blasfemie a profanace, ale aby též svým poctivým životem otevřel přístup k úctě Božího jména svým bližním.

 

Jeho kolega Jaroslav Franc, který se v Olomouci zabývá mezináboženským dialogem a východním křesťanstvím, hledá paralely biblické prosby v náboženských tradicích islámu. Klíčová otázka vztahu transcendentního Boha a stvořeného světa je přitom kladena v kontextu teologického myšlení arabských křesťanů a řezenské přednášky Benedikta XVI. v r. 2006.

 

V duchu dialogu s islámem se odvíjí též poslední příspěvek čísla, jehož autorem je egyptský jezuita Samir Khalil Samir z Východního institutu v Římě. Ve svém textu přitom rozvíjí úvahy nad úryvkem exhortace Evangelii gaudium, v níž papež František hovoří o vztahu mezi křesťany a muslimy.

 

Nový svazek MKR Communio je možné si zakoupit v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství.

 

MKR Communio v databázi ERIH plus

Od 14. srpna 2015 je česká edice Mezinárodní katolické revue Communio zařazena v prestižní evropské databázi ERIH plus (European Reference Index for the Humanities).

Podkategorie