Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

3/2009: Pocta Benediktu XVI.

Editorial (187–191)

Joseph Ratzinger , Co znamená věřit (192–206)

Joseph Ratzinger , O naději (207–219)

Joseph Ratzinger , Zvěst o Bohu v naší době (220–232)

Joseph Ratzinger , Nová evangelizace (233–242)

Joseph Ratzinger , Důsledky víry ve stvoření (243–254)

Joseph Ratzinger , Ježíš Kristus dnes (255–272)

Joseph Ratzinger , Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine (273–281)

Joseph Ratzinger , Nanebevstoupení Páně (282–285)

Joseph Ratzinger , Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (286–299)

Joseph Ratzinger , O konci času (300–314)

Joseph Ratzinger , Křest, víra a náležitost k církvi (315–331)

Joseph Ratzinger , Biskup – hlasatel a ochránce víry (332–345)

Joseph Ratzinger , Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (346–348)

Joseph Ratzinger , Slavení eucharistie: podoba a obsah (349–359)

Joseph Ratzinger , Ke struktuře slavení liturgie (360–369)

Joseph Ratzinger , K otázce smyslu kněžské služby (370–395)

Joseph Ratzinger , Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí (396–402)

Joseph Ratzinger , O problému křesťanského prorokování (403–416)

Joseph Ratzinger , Církevní hnutí a jejich teologické místo (417–437)

Joseph Ratzinger , Co můžeme v církvi změnit? (438–441)

Joseph Ratzinger , Obnova morální teologie (442–452)

Joseph Ratzinger , Víra, pravda, kultura (453–468)

Joseph Ratzinger , Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (469–473)

Joseph Ratzinger , Communio – program (474–484)

Joseph Ratzinger , Muž církve ve světě (485–488)

Ediční poznámka (489–492)

Obsahový rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2009 (493–515)

147 Kč

2/2009: Sacramentum ordinis – svátost kněžství

Editorial (83)

Pavel Vojtěch Kohut, Sacramentum Ordinis – sborová svátost ke službě. Nástin dějin, teologie a spiritualit služebného kněžství (84–104)

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Biskup – hlasatel a ochránce víry (105–118)

Michal Kaplánek , Kněžství včera, dnes a zítra (119–128)

David Seifert , Průřez teologií obnoveného diakonátu (129–151)

Karel Sládek , Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“ (152–162)

Basilio Petra , Církevní celibát. Jedna katolická úvaha o jedné normě latinské tradice (163–173)

Pavel Vojtěch Kohut – Jiří Strach , Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (174–181)

59 Kč

1/2009: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Editorial (7–8)

Harald Buchinger , „Hosana Synu Davidovu!“ K liturgii Květné neděle (9–17)

Vojtěch Brož , Žalm 118. Píseň radosti ze záchrany (18–40)

Hans Urs von Balthasar , „Hosana“ – jaké teologii osvobození? (41–45)

Claus-Peter März , „Hle, přichází k tobě tvůj král…“ (46–54)

Éric de Moulins-Beaufort , Paradoxní aktuálnost Katolicismu (55–64)

Karl-Heinz Menke , „Starší bratři a sestry“ teologické pojetí židovství u Josepha Ratzingera (65–79)

59 Kč

4/2008: Ježíš Kristus – záře Boží slávy

Editorial (321–322)

Hans Urs von Balthasar , Krása v teologii (323–334)

Hans Urs von Balthasar , Křesťanské umění a zvěst o Bohu, který se zjevil v Ježíši Kristu (335–354)

Alois M. Haas , Láska – tvar křesťanského života. O základním souzvuku v díle H. U. von Balthasara (355–369)

Stephan van Erp , Zjevení a krása. Estetika jako konstruktivní teologie (370–383)

Pavel Vojtěch Kohut , „Dívejme se na sebe v Tvé kráse“ (DP 36,5). Krása v mystické zkušenosti svatého Jana od Kříže (384–400)

Karel Sládek , Ruská idea krásy, jež spasí svět (401–405)

50 Kč

3/2008: Svoboda a zodpovědnost

Editorial (209–210)

Hans Urs von Balthasar , Kristova svoboda a my (211–221)

Pavel Pola , Apoštol Pavel a svoboda (222–232)

Eberhard Schockenhoff , Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry. Systematicko-teologický náčrt (233–252)

Pavel Vojtěch Kohut , „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus (Gal 5,1). Řeholní poslušnost – paradigma obecně křesťanské zodpovědné svobody (252–265)

David Seifert , Svoboda svědomí v křesťanství a v marxismu. Nárok absolutní pravdy na svobodu člověka? Snaha o objasnění podstatné rozdílnosti dvou zdánlivě podobných nároků (266–273)

Matthieu Dubost , Od etiky k řeči odpovědnosti podle Emmanuela Lévinase (274–289)

Luis Baliña , Vůči komu jsem zodpovědný? (290–299)

Petr Polehla , „Propusťte mě k těm, kteří budou zastřeleni“. O svobodě a odpovědnosti v Křelinově díle Každý své břímě (302–305)

Robert Spaemann – Holger Zaborowski , „Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (306–314)

50 Kč

2/2008: Proměnění Páně

Editorial (111–112)

Hans Urs von Balthasar, Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké? (112–117)

Jaroslav Brož, Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“ (118–133)

Béatrice Oiry, Proměnění mezi křtem a vzkříšením. Zjevení Páně a čtenářova víra v Matoušově evangeliu (134–143)

Adalbert Rebić, Ježíš, zákon a proroci. Úloha Mojžíše a Eliáše v události proměnění (144–151)

Michael Figura, Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních otců (152–162)

Karel Sládek, „Táborské světlo“ v mystice východního křesťanství (163–172)

Jan Royt, Posvátné hory v Čechách (173–177)

Prokop Brož, Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání (178–205)

50 Kč