3–4/2004: Bohu zasvěcený život

Editorial (227–229)

Christian Schütz , Ježíš Kristus, naprostá evangelní rada. Christologické založení evangelních rad (231–241)

Pavel Vojtěch Kohut , Zasvěcený život a křesťanské duchovní stavy. Dialogický smysl různosti životních forem v církvi (242–266)

Vojtěch Novotný , Církev v nerozdělené lásce a vydanosti. Eklesiologické základy řeholního života dle Josefa Zvěřiny (267–278)

Hans Urs von Balthasar , K teologii řádového slibu (279–290)

Jacques Servais , Evangelijní rady a totální sebedarování (291–303)

Marta Pavlíková , Poslušnost z lásky (304–310)

Jean Galot , Věrnost až do smrti? (311–320)

Dominik Duka , O zasvěceném životě v dnešní církvi (321–340)

Václav Ventura , Reforma v cisterciáckém řádu (341–350)

Joseph Ratzinger , Zvěst o Bohu v naší době (351–363)

Vojtěch Novotný , Otázka „co je člověk“ v Písmu (364–382)

Jan Hojda , Dobyvatelé Absolutna a milované děti Boží. Vztah člověka a Absolutna v beletrii Jaroslava Durycha (383–419)

Tématické okruhy Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2004 (420–421)

100 Kč

2/2004: Křest

Editorial (109–110)

Joseph Ratzinger , Křest, víra a náležitost k církvi (111–127)

John N. D. Kelly , Křest v prvních staletích po Kristu (128–135)

Prokop Brož , Křest jako účast na Kristu v jeho mystickém těle Církvi (136–158)

Jean Daniélou , Evangelizace a křest (159–162)

John H. Newman , Křest dětí (163–171)

Kurt Koch , Eucharistie – životní centrum církve (172–196)

Henri de Lubac , O církevnosti víry (197–200)

Vojtěch Novotný , O skrytostech Ježíšova života (201–209)

Pavel Vojtěch Kohut , Život s Kristem skrytý v Bohu. Kontemplativní život jako znamení tajemství skrytosti (210–223)

Oprava (mimo stránkování)

50 Kč

1/2004: Ježíšův skrytý život

Editorial (7–8)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš jako dítě a jeho chvála dítěte (9–16)

Ladislav Tichý , Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií (17–29)

Gisbert Greshake , Spiritualita Nazareta (30–44)

John Saward , Teologové skrytého života. Saharský poustevník a scholastický andělský učitel (45–57)

Heinrich Pfeiffer , Ježíšův skrytý život v Egyptě a v Nazaretě v zrcadle umění (58–75)

Vojtěch Brož , Liturgie křesťanské existence (76–86)

Jan Hojda , Chudoba jako cesta posvěcení. Reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha (87–104)

50 Kč

4/2003: Svatost dnes

Editorial (265–266)

Pavel Vojtěch Kohut , Všeobecné povolání ke svatosti. Různorodé projevy jediné svatosti církve v životě dnešních křesťanů (267–283)

Hans Urs von Balthasar , Svatí v dějinách Církve (284–291)

Adrienne von Speyr , Svatost v každodenním životě (292–299)

Guy Bedouelle , Milost v pohybu. Svatost na filmovém plátně (300–307)

Bernard Ardura , Beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. (308–321)

Aldino Cazzago , Svatí a svatost v magisteriu Jana Pavla II. Svatost jako „specifická ,chuť‘ křesťanského života“ (322–335)

František X. Halas , Svatí a „historická paměť“ instituce papežství (336–341)

Thierry Bedouelle , Příklad svatých (342–354)

Dominik Duka , Úcta ke svatým a její význam pro život církve (355–369)

Georges Bernanos , Svatí, naši přátelé (370–384)

Xavier Léon-Dufour , Ďábel (385–397)

Vojtěch Novotný , Recenze: Martin Buber, Temnota Boží (398–403)

Vojtěch Novotný , Recenze: Johanka z Arku (403–408)

Témata Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2003 (409)

50 Kč

3/2003: Svátosti

Editorial (167–168)

Nicola Bux , Trinitární působení ve svátostech (169–178)

Henri de Lubac , Svátost Ježíše Krista (179–187)

Michal Altrichter , Putující celek. Svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“ (188–200)

Arno Schilson , Liturgie jako místo přítomnosti a působnosti tajemství Ježíšova života (201–213)

Stefaan van Calster , Svátosti v životě křesťana. K pastoraci „sezónních křesťanů“ (214–226)

František X. Halas , Papež Pius XII. a „holocaust“ (227–242)

Karl Lehmann , Co zůstává z očistce? (243–250)

Joseph Ratzinger , Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí. Ke stoletému výročí Papežské biblické komise (251–258)

Vojtěch Novotný , Recenze: Liturgie a knihy nakladatelství Vyšehrad 1996–2003 (259)

Marta Pavlíková , Recenze: Adrienne von Speyr, Slova na kříži (260)

50 Kč

1–2/2003: Vtělení

Editorial (7–8)

Peter Henrici , Tajemství Božího vtělení (9–13)

Hans Urs von Balthasar , Maria a Duch (14–18)

Christoph Schönborn , Cesta moderní kristologie (19–30)

Gerhard Schneider , Kristologické preexistenční výpovědi v Novém zákoně (31–41)

Paolo Martinelli , Bůh v srdci křesťana. Tajemství rostoucí přítomnosti (42–55)

Michael Figura , Eucharistie – sakramentální vtělení (56–71)

Louis Bouyer , Vtělení, přirozená sakrálnost a křesťanská liturgie (72–80)

Richard Machan , Maria při vtělení. Předložení základních úvah von Balthasara (81–99)

Vojtěch Novotný , Nesnesitelná pokora vtěleného Slova (100–101)

Horst Bürkle , Inkarnace a reinkarnace. Dvě podoby milosti a zákona (102–114)

Herbert Meier , Jednoho letního večera. O inkarnaci v básni (115–118)

Michal Bartoš , Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka (119–125)

Joseph Ratzinger , Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (126–128)

Maria A. Crippa , Idea katedrály 20. století, dnes ve výstavbě (129–136)

Karel Říha , Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela (137–152)

Vojtěch Novotný , Recenze: Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (153–155)

Richard Machan , Recenze: Václav Wolf, Syntéza víry (155–160)

Jiří Žůrek , Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR (161–163)

100 Kč