Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Vyšlo Communio 1/2014 (č. 70) o apologetice

Mají křesťané 21. století potřebu se bránit či obhajovat? Tato otázka prostupuje jako ústřední motiv prvním letošním číslem Mezinárodní katolické revue Communio (1/ 2014, sv. 70), které právě vychází a které nese název Apologie a apologetika.

Vyšlo Communio 2/14 (č. 71) o zdraví

Jaké místo má zdraví v křesťanském životě, aneb jak je třeba zdraví nahlížet v perspektivě víry? Touto otázkou vystihuje Pavel Vojtěch Kohut, autor editorialu nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (2/2014, sv. 71), tematické zaměření celého svazku. Domácí a zahraniční teologové se v něm zabývají danou problematikou z různých perspektiv, především pak z hlediska filosofie, antropologie, biblické teologie a patristiky.

Vyšlo Communio 3/2014 (č. 72) o jednotě církve

Tajemství jednoty církve je spojujícím tématem nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 72). Poté, co minulá čísla věnovala pozornost ostatním třem „známkám církve“, jimž jsou svatost (sv. 69), katolicita a apoštolskost (sv. 63), klade si tento svazek za cíl, představit čtenáři hlavní linie současné teologické reflexe a stěžejní otázky života dnešní církve ve vztahu k její jednotě. Základní kontext těchto úvah, jak vystihuje úvodní Editorial, přitom tvoří napětí mezi univerzálním charakterem jedné církve, kterou založil Kristus a světem globální komunikace coby modelem života a fungování soudobé společnosti.

Vyšlo Communio 4/2014 (č. 73) o teologii a umění

Poslední číslo letošního 18. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 73) je věnováno vztahu teologie a umění. Jak upřesňuje redakční editorial, jedná se přitom především o vztah k umění slovesnému, tedy k literatuře. Uvnitř samotného tématu se nabízí celý vějíř otázek počínaje tou, jak dnes rozpoznat křesťanské umění a literaturu nebo jakým způsobem vystihnout jádro náboženské a umělecké zkušenosti. Autory jednotlivých příspěvků, jimiž jsou převážně mladí teologové a literární vědci domácí provenience, sjednocuje snaha pokusit se ozřejmit problém teologické interpretace uměleckého díla, zjm. literárního textu.

Podkategorie