Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Vyšlo Communio 3/2014 (č. 72) o jednotě církve

Tajemství jednoty církve je spojujícím tématem nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 72). Poté, co minulá čísla věnovala pozornost ostatním třem „známkám církve“, jimž jsou svatost (sv. 69), katolicita a apoštolskost (sv. 63), klade si tento svazek za cíl, představit čtenáři hlavní linie současné teologické reflexe a stěžejní otázky života dnešní církve ve vztahu k její jednotě. Základní kontext těchto úvah, jak vystihuje úvodní Editorial, přitom tvoří napětí mezi univerzálním charakterem jedné církve, kterou založil Kristus a světem globální komunikace coby modelem života a fungování soudobé společnosti.

Vyšlo Communio 4/2014 (č. 73) o teologii a umění

Poslední číslo letošního 18. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 73) je věnováno vztahu teologie a umění. Jak upřesňuje redakční editorial, jedná se přitom především o vztah k umění slovesnému, tedy k literatuře. Uvnitř samotného tématu se nabízí celý vějíř otázek počínaje tou, jak dnes rozpoznat křesťanské umění a literaturu nebo jakým způsobem vystihnout jádro náboženské a umělecké zkušenosti. Autory jednotlivých příspěvků, jimiž jsou převážně mladí teologové a literární vědci domácí provenience, sjednocuje snaha pokusit se ozřejmit problém teologické interpretace uměleckého díla, zjm. literárního textu.

Podkategorie