Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Angelo Scarano: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé"

První číslo aktuálního ročníku Communia pokračuje ve výkladu Modlitby Páně úvahou o prosbě "Posvěť se jméno tvé". Slova o posvěcení Božího jména, která tvoří první prosbu Otčenáše, jsou podle Tomáše Špidlíka snad vůbec „nejtemnější k pochopení“ z celé této modlitby. K jejich osvětlení se editorovi čísla Vojtěchu Novotnému podařilo shromáždit reprezentativní výběr příspěvků domácích teologů, který odráží možnou šíři přístupu k tématu v současné české teologické reflexi.

Čtenářům nabízíme v elektronické podobě úvodní článek tohoto tématického čísla od biblisty Angela Scarana: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé".

O další text shromážděných v tomto vydání si můžete přečíst v editorialu.

 

 

Communio 1/2015 (č. 74) otevírá cyklus o modlitbě Otčenáš

Úvodní slova Modlitby Páně: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, udávají tón prvnímu číslu 19. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 74). Časopis tak zahajuje na mezinárodní úrovni sérii čísel, která budou věnována jednotlivým prosbám modlitby, kterou Kristus naučil své učedníky. Uvažovat o slovech této modlitby Krista a církve je způsob, jež chce čtenářům v prvé řadě napomoci k tomu, aby se stále důvěrněji této modlitbě učili. Vždyť díky ní můžeme s vtěleným a oslaveným Pánem vstupovat do společenství jednoho Ducha, a mít tak podíl na jeho vztahu k nebeskému Otci, jak připomíná v úvodním editorialu kurátor čísla Vojtěch Novotný.

Evangelium a město – téma nového čísla MKR Communio

„Je nutné být tam, kde se tvoří nové příběhy a paradigmata, přinášet Ježíšovo Slovo do nejhlubších zákoutí duše města.“ Tato slova apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium z r. 2013, vyjadřující papežův naléhavý zájem o to, aby církev při hlásání evangelia v dnešním světě brala vážně výzvy městských kultur, se stala mezinárodnímu sdružení Communio podnětem k samostatné reflexi. Výsledkem tvůrčího nasazení české redakce revue je nové číslo časopisu (sv. 80), které nese název Evangelium a město. Jeho kurátoři zužitkovali jednak příspěvky zahraničních autorů k tématu, ale předkládají též původní úvahy, v nichž se zrcadlí specifika českých dějin, kultury a religiozity.

Mezinárodní setkání Communio ve Vídni

Každoročně počátkem května se zástupci redakcí revue Communio z jednotlivých zemí setkávají, aby projednali výhledy další činnosti na příští roky. Zvláštní místo ve společných debatách zaujímají jednání o tématech a podobě čísel, na něž se mohou čtenáři těšit v následujících letech.

Hostitelem letošního mezinárodního setkání se stala německy hovořící redakce, která pozvala jednotlivé národní redakce do Vídně. Českou redakci zastoupili David Vopřada a Jana Maroszová. Vedle pracovních schůzek, které probíhaly v příjemném prostředí vídeňského Don Bosco Haus, účastníky konsorcia pozval ke společnému slavení eucharistie a k přátelskému setkání vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, jehož s naší zemí pojí zvláštní vztah, protože se zde narodil. Velmi silným zážitkem celého večera byl jeho popis událostí, které vedly k poškození obrazu Ukřižovaného ze strany nacistů a členů Hitlerjugend po rozhodném vystoupení tehdejšího arcibiskupa a kardinála Theodora Innitzera. Účastníky konsorcia také poctil svou návštěvou starozákonní biblista Ludger Schwienhorst-Schönberger, který vystoupil s přednáškou o vztahu historicko-kritického a teologického přístupu k výkladu Písma sv. u Josepha Ratzingera.

MKR Communio na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, na kterém je nově zařazena i Mezinárodní katolická revue Communio.

Podkategorie