Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

4/2013: Ecclesiam sanctam

Editorial (5–9)

Ioannis Spiteris, Svatost církve jako život v Kristu a její svátostná povaha podle Mikuláše Kabasily (9–25)

Erio Castellucci, „Zjevím na nich svou svatost před očima všech národů“ (Ez 28, 25). Misijní význam svatosti církve (26–38)

Stefaan Van Calster, Pedagogika svatosti (39–47)

Angelo Amato, Beatifikační a kanonizační procesy. Kritéria, průběh, význam (48–58)

Jean-Robert Armogathe, Odpustky, milosrdenství Boží darované v úplnosti (59–68)

Jana Maroszová, „Celá krásná...“ Středověcí autoři o hříšné světici a svaté hříšnici (69–84)

Karl-Heinz Menke, Svátostnost eucharistie (85–103)

Abstracts (104–106)

3/2013: Moudrost

Editorial (5–9)

Alexis Leproux, „Zamiloval jsem si Moudrost...“ (10–20)

David Vopřada, Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev (21–34)

Tomáš Machula, Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského (35–43)

Jana Maroszová, Zrcadlo či loď. O moudrosti v bláznovské literatuře raného novověku (44–68)

Karel Sládek, O moudrosti v pojetí Tomáše Špidlíka (69–76)

Paul McPartlan, Teologie v rámci unverzity. Ocenění dokumentu Mezinárodní teologické komise (77–86)

Prokop Brož, Mnohotvará Boží moudrost (Ef 3, 10) (86–100)

Mezinárodní setkání redakcí Communio v Praze (101–103)

Abstracts

1-2/2013: Blahoslavenství

Editorial (6–7)

Vojtěch Brož, Ježíš a blahoslavenství (8–23)

Tomáš Machula, Výklad blahoslavenství u sv. Tomáše Akvinského (24–40)

Mistr Eckhart, Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum caelorum (Mt 5, 3) (41–45)

Michael Figura, Duch svatý těšitel (46–56)

Vojtěch Novotný, Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví (57–67)

David Vopřada, Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství (68–87)

Jan Ambaum, Milosrdenství a odpuštění hříchů (88–93)

Stefaan Van Calster, Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (94–97)

Vojtěch Janšta, Blahoslavenství čistého srdce v teologii a spiritualitě Hugo Rahnera (98–121)

Joachim Gnilka, Blahoslavení tvůrci pokoje (122–128)

Joseph Ratzinger, Role náboženství vzhledem k současné krizi míru a spravedlnosti (129–139)

Hans Urs von Balthasar, Je Ukřižovaný „blažený“? (140–142)

Adrienne von Speyr, Odměna lásky (143–148)

Jan Hojda, Putování k domovu. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala (149–177)

Abstracts (178)

3/2012: Druhý příchod Kristův

Editorial (5)

Vojtěch Novotný, Ježíš Kristus parusiální – Spasitel, Stvořitel, Předurčený (6–17)

Pavel Vojtěch Kohut, „Očekávejte a urychlujte příchod Božího dne! (2 Petr 3, 12): Křesťanský život v perspektivě parusie (18–35)

Peter Henrici, Kdy přijde?: Filosofické úvahy k době parusie (36–44)

Helmut Hoping, Kdy končí každá přetvářka a nespravedlnost: O Božím soudu nad lidstvem (45–54)

Anton Štrukelj, Příchod Pána ve slavení eucharistie (55–61)

Hans Urs von Balthasar, Teologické zamyšlení nad mystériem sestupu do pekel (62–74)

Pavel Frývaldský, Kříž jako „liturgie poslušnosti“: Výklad spasitelného významu Kristova kříže v knize Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. „Ježíš Nazaretský“ (75–85)

2/2012: Catholicam et apostolicam

Editorial (5–8)

Prokop Brož, Johann Adam Möhler: Defensor Fidei – Litterarum decus – Ecclesiae solamen: Obránce víry – okrasa vědy – útěcha církve (9–34)

Roch Kereszty, Neomylnost církve: Mariánské tajemství (35–48)

Pavel Frývaldský, „Setrvávání církve v učení apoštolů“: Kriteria apoštolskosti církve v díle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. (49–59)

Kurt Koch, Apoštolský rozměr církve v ekumenickém dialogu (60–77)

Julia Knop, Breviarium fidei – Apoštolské vyznání víry (78–88)

Hans Maier, Poslání laiků v dnešní církvi (89–99)

Hugo Rahner, O viditelné církvi (100–116)

1/2012: Maria dnes

Editorial (5)

Hans Urs von Balthasar, Maria dnes (6–16)

Pavel Vojtěch Kohut, Maria, naše Sestra: Sdílet Mariin způsob života (17–29)

Joseph Ratzinger, „Milostí zahrnutá“: Prvky biblické mariánské úcty (30–41)

Alexander Schmemann, Maria a Duch svatý (42–49)

Marc Ouellet, Maria a budoucnost ekumenismu (50–61)

Hanswerner Reissner, Maria – Sofia: Pokus o nástin sofiologie P. A. Florenského (62–74)

Hugo Rahner, Prius corde quam corpore (75–94)

Robert Spaemann, Racionalita a víra v Boha (95–110)