Katecheze tématem nového čísla MKR Communio

Nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (svazek 92) se věnuje tématu katecheze, jež představuje jeden ze stěžejních projevů poslání církve. Předávat to, co jsme sami přijali (srov. 1K 15, 3), učit všechny národy, aby zachovávaly to, co Pán přikázal (srov. Mt 28, 19n), znamená vydávat svědectví o Životě, který se zjevil, aby lidem otevřel cestu do společenství trojiční lásky (srov. 1J 1,3). To vše patří k podstatě křesťanské víry a k identitě společenství církve. Texty, které nový svazek časopisu čtenáři nabízí, pocházejí tentokrát výlučně z cizího prostředí a umožňují zachytit stav teologické reflexe o katechezi ve dvou obdobích: zatímco články Hanse Urs von Balthasara a Josepha Ratzingera vznikaly v kontextu první poloviny 80. let 20. století, odrážejí zbývající příspěvky bezprostřední výzvy pro katechezi dnes. Pramenem této druhé skupiny studií je nedávné číslo francouzské redakce Communia, které neslo název „Milost katechizmu“. Vybrané články před námi tematicky otevřou široké spektrum pohledů a nastolí řadu dílčích otázek, které se ke katechezi vztahují: poměr teologie a víry (Hans Urs von Balhasar), problematika pramenů víry resp. Písma a tradice (Joseph Ratzinger, Alexis Leproux), svátostná iniciace (Roland Minnerath), spiritualita (Laurent Ortega), kontext náboženského pluralismu (Xavier Manzano). Na závěr je přiloženo ještě dokončení článku Thomase Södinga o kánonu Písma. Celé číslo se chce i v našem prostředí stát inspirací k tomu, aby i skrze slova našich katechezí mohl Duch Boží zapálit svůj oheň v srdcích těch, kdo uvěří.